Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Opakovaná výzva 2- pronájem pozemku pro umístění stánků během festivalu Brutal Assault 2022

Opakovaná výzva 2

Město Jaroměř nabízí pronájem pozemků pro umístění stánků během festivalu BRUTAL ASSAULT 2022

Historický areál pevnosti v Josefově bude hostit ve dnech od 09.08. - 13.08.2022 festival s více jak 25letou historií, a to mezinárodní hudební festival Brutal Assault. Festival nabízí nejen jedinečnou příležitost k poslechu živé hudby, ale také příležitost pro zájemce o stánkový prodej. Všichni prodejci musí v případě zájmu splnit v určené lhůtě stanovené podmínky. Jednotlivá prodejní místa jsou umístěna v zónách A - D.

ZÓNA A

V zóně A nabízíme umístění stánku s označením A4 a A5 (vyznačeno na přiloženém plánku), o rozměrech 3 x 6 m, tj. 18 m2. V zóně je možnost připojení k elektrické energii, je zde 8 ks zásuvek 230 V/ 16 A. Minimální nájemné je stanoveno ve výši 200 Kč/m2/den.

V zóně A má nájemce také možnost pronajmout si plochu za stánkem o max. velikosti 6 x 2 m, která bude sloužit jako zázemí k uskladňování zboží nebo obalů, tato plocha nesmí být využita jako plocha prodejní. Nájemné za tuto plochu je stanoveno na 100 Kč/m2/den v období
09.08.2022 – 13.08.2022, nájemné za 08.08.2022 a 14.08.2022 je ve výši 50 Kč/m2/den.

ZÓNA B

V zóně B nabízíme umístění stánku s označením B1 o rozměrech 3 x 6 m, tj.
18 m2 (vyznačené na přiloženém plánku). V zóně je možnost připojení elektrické energie, je zde 9 ks zásuvek 230 V / 16 A. Minimální nájemné je stanoveno ve výši 200 Kč/m2/den.

ZÓNA C

V zóně C nabízíme umístění stánku s označením C2, C3, C4, C5 a C6 (vyznačeno na přiloženém plánku), o rozměrech 4,5 x 3 m, tj. 13,5 m2 (C2, C5 a C6) a 6 x 3 m, tj. 18 m2 (C3 a C4). V této zóně není možnost připojení k elektrické energii. Minimální nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/den.

ZÓNA D

V zóně D nabízíme umístění stánku s označením D3 a D4 o rozměrech 2 x 3 m, tj. 6 m2 (vyznačeno na přiloženém plánku). V této zóně není možnost připojení k elektrické energii. Minimální nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2/den.

 

Zájemci mohou podávat nabídky na konkrétní prodejní místa, přičemž nájemní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který podá nejvyšší nabízené nájemné Kč/m2/den. V případě shodných nabídek na jedno prodejní místo, bude rozhodovat datum a čas podání žádosti.

 

Nabídky je možno podávat do 11. 7. 2022 – 12 hod. na formuláři, který je přílohou této výzvy, v zalepené obálce s označením „Umístění stánku během Brutal Assault – neotvírat“, na adresu Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř. Veřejné otevírání obálek proběhne 11. 7. 2022 ve 13 hod. v budově městského úřadu v badatelně (3. NP). Zájemci budou telefonicky vyzváni k podpisu nájemní smlouvy, která bude uzavřena nejpozději do
20. 7. 2022, nájemné bude uhrazeno nejpozději do 31.07.2022.

 

Další podmínky platné pro všechny zóny

Vzor nájemní smlouvy je přílohou této výzvy.

Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení jistiny 5 000 Kč. Pokud prodejce nezpůsobí pronajímateli újmu, bude jistota po ukončení pronájmu a předání pozemku vrácena ve stejné výši, v jaké byla složena, tj. nebude úročena.

Doba pronájmu je pevně stanovena v termínu 08.08.2022 – 14.08.2022, přičemž nájemné za
08.08.2022 a 14.08.2022 je ve výši 50 % nájemného m2/den. Vzor nájemní smlouvy je přílohou této výzvy.

Prodejci občerstvení mají stejně jako v minulých letech povinnost pronajmout si od Města Jaroměř 1 ks mobilního WC v ceně 3 000 Kč/kus a zakoupit pytle na odpad v ceně 40 Kč/kus, přičemž množství pytlů je stanoveno na 2 ks/m2 pronajaté plochy. Prodejci budou používat výhradně pytle na odpad Zakoupené od Města Jaroměř, v případě nedostatečného množství je lze v pracovní době odboru majetku města dokoupit v budově MěÚ, kancelář 202. Klíče od WC obdrží prodejce při předání předmětu nájmu.

Při provozování stánkového prodeje občerstvení musí být dodržována mimo jiného základní hygienická pravidla, která jsou k dispozici na www.khshk.cz.

Vjezd zásobování ke stánkům v zónách A a B je možný pouze v časovém rozmezí od 5.00 -10.00 hod., vždy ale musí být zachován průjezd do areálu konané akce v šířce min. 3,5 m. Mimo tuto dobu nesmí být v prodejních zónách zaparkovaná žádná vozidla.

Pro zajištění parkování nájemců v zónách A a B, bude nájemci předán 1 ks parkovací karty opravňující k vjezdu osobního nebo nákladního vozidla do 3,5 t na parkovací plochu mimo prodejní plochu určenou výhradně pro nájemce prodejních stánků těchto zón. Vjezd a parkování nebude umožněno obytným vozům, přívěsům nebo vlekům.

Předání prodejního místa, stejně jako jeho navrácení, bude probíhat pouze po předchozí domluvě v pracovní době odboru majetku města (viz. níže). Stánek lze stavět bez výjimek nejdříve po předání předmětu nájmu v pondělí 08.08.2022 od 7.30 hod., navrácení předmětu nájmu proběhne v pondělí 15.08.2022.

Pracovní doba odboru majetku města:         PO        7:00 – 17:00

                                                                       ÚT       7:00 – 15:00

                                                                       ST        7:00 – 17:00

                                                                       ČT        7:00 – 14:30

                                                                       PÁ        7:00 – 14:00

 

Kontaktní osoba: Miroslava Balková, tel. + 420 491 847 170, + 420 737 204 611,
E-mail: balkova@jaromer-josefov.cz

Přihláška

Návrh nájemní smlouvy

 

Město Jaroměř si vyhrazuje právo kdykoliv před uzavřením nájemních smluv od úmyslu pronájmu pozemků odstoupit.

 

Tuto výzvu schválila Rada města na svém jednání dne 20.06.2022 usnesením č. 0811-19-2022-OMM-RM.

V Jaroměři dne 21. 6. 2022

                                                                                    (podepsáno elektronicky)

                                                                                      Josef Horáček, starosta

Plánek s vyznačením jednotlivých umístění prodejních stánků

 

PozemkypozemkyPozemky

Datum sejmutí: 11. 7. 2022 Zodpovídá: Miroslava Balková

Co by Vás mohlo zajímat ?