Aktuality:

Rada města schválila pro rok 2019 mimořádný svoz komunálního odpadu v letních měsících každý týden.

Nepřetržitá výluka vlakového spojení ze stanice Jaroměř ve dnech 24.7. - 14.12.2019. Podrobnosti zdezde.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

Festival Brutal Assault se letos koná ve dnech 7.-10. srpna.

Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do 11. listopadu.

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Obsah

Odbor organizační a vnitřních věcí

Vedoucí odboru zajišťuje:

 • hospodaření s rozpočtem odboru správy,
 • zpracování rozpočtu odboru správy,
 • řízení, organizace, kontrola práce odboru,
 • vyřizování korespondence,
 • vyřizování archivace materiálů,
 • zpracovávání materiálů do rady města a zastupitelstva města,
 • vykonává dílčí legislativní práce - návrhy obecně závazných vyhlášek, vnitřních směrnic města atd.,
 • přestupky v oblasti zbraní a veřejném pořádku (vyhláška města o veřejném pořádku a o parkování),
 • materiálně zabezpečuje činnost sboru dobrovolných hasičů ve městě,
 • činnost eGon Centra Jaroměř, CzechPOINT,
 • volby, referentum, sčítání lidu,
 • plnění úkolů stanovených právními předpisy při volbách Prezidenta ČR, do Parlamentu ČR, krajských zastupitelstev, obecních zastupitelstev a do evropského parlamentu,
 • kontrolu průběhu voleb,
 • sociální pohřby a zástup města při pozůstalostních řízení,
 • povolování akcí, oznámení o konání politických akcí.

Úsek Matriky zajišťuje:

 • matriční agenda sňatků, narození a úmrtí,
 • vedení matriční knihy úmrtí, manželství a narození,
 • vystavování matričních dokladů, vydávání druhopisů matričních dokladů,
 • vybírání správních poplatků,
 • vidimaci a legalizaci,
 • rozhodování o změně jména a příjmení,
 • žádosti o výpis z rejstříku trestu.

Úsek Evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů zajišťuje:

 • přihlašování občanů města,
 • zrušení údaje o trvalém pobytu ve správním řízení,
 • zadávání údajů a veškerých změn do databáze počítačové sítě (sňatky,úmrtí,narození),
 • vedení evidence ulic, čísel popisných a orientačních čísel domů,
 • zpracování a předávání podkladů pro statistiku,
 • vedení a aktualizaci voličských seznamů,
 • vydávání voličských průkazů,
 • výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel oprávněným subjektům,
 • příjem žádostí o vydání občanských průkazů, výdej občanských průkazů,
 • příjem žádostí o výdej cestovních dokladů, výdej cestovních dokladů,
 • vydávání potvrzení o OP,CD,
 • vidimaci a legalizaci.

Úsek Přestupky, stížnosti, pojištění majetku, pohledávky zajišťuje:

 • zajišťování kompletní evidence přestupků v oblasti sousedských sporů, proti majetku, veřejnému pořádku, 
 • vedení agendy spojené s přípravou jednání Komise k projednávání přestupků,
 • průběh jednání Komise k projednávání přestupků,
 • evidence a vyřizování stížností,
 • evidence žádostí o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • zajištění pojištění movitého i nemovitého majetku města,
 • zajištění povinného ručení u osobních automobilů v majetku města,
 • evidence pohledávek úseku přestupků,
 • razítka města, vedení jejich evidence.

Úsek Informace, podatelna, CzechPOINT zajišťuje:

 • evidenci a vyřizování požadavků na drobné opravy budov a vybavení úřadu,
 • nákup materiálu do skladu kancelářských potřeb,
 • evidence a fyzická inventarizace majetku,
 • vystavování objednávek pro všechny odbory,
 • zajišťování telefonické ústředny,
 • obhospodařování úřední desky, vývěsky úřadu,
 • příjem pošty a distribuci jednotlivým odborům úřadu (vč. elektronické),
 • vypravení pošty a odnos na poštu (vč. elektronické),
 • datovou schránku města a centrální emailovou adresu města,
 • poskytuje informace občanům a dalším návštěvníkům úřadu,
 • činnost CzechPOINTu,
 • vidimaci a legalizaci,
 • evidenci autoprovozu úřadu a nákladů na autoprovoz pro služební vozidla správy,
 • evidenci členů komisí Rady města a výborů Zastupitelstva města,
 • evidenci služebních průkazů zaměstnanců města,
 • spolupráci s doručovateli města.

Úsek Obrany a krize zajišťuje:

 • realizaci problematiky krizového řízení v souladu s krizovým zákonem,
 • plnění hospodářských opatření pro krizové stavy v souladu se zákonem,
 • plnění úkolů souvisejících s obranou státu v souladu se zákonem,
 • plnění úkolů v oblasti utajovaných informací v souladu se zákonem,
 • bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců města při práci dle právních předpisů,
 • centrální registr smluv v elektronické a papírové podobě, archivaci registrovaných smluv,
 • žádosti, evidenci, vyúčtování a vyhodnocení přijatých dotací v gesci působnosti odboru.

Úsek Sekretariát vedení města zajišťuje:

 • vedení agendy spojené s přípravou jednání RM a ZM,
 • zajišťování kompletních administrativních služeb pro vedení města, 
 • zajišťování kompletních administrativních služeb pro tajemnici MěÚ,
 • vede spisy, dokumenty vedení města a tajemnice MěÚ.

Úsek Doručovatel města zajišťuje:

 • doručuje úřední písemnosti Městského úřadu v rozsahu: Jaroměř, Josefov, Jezbiny, Semonice,
 • spolupráci s podatelnou úřadu.