Aktuality:

Příští jednání Zastupitelstva města se koná ve středu 25. září v 15:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Jaroměři (program zde).

Upozornění pro občany - MUDr. Houfová přestěhovala svou ordinaci.

Upozornění na uzavření železničního přejezdu „Velké závory“ a s tím související změny jízdních řádů

Příprava rozpočtu města Jaroměře na rok 2020 – výzva občanům, organizacím

Výzva zájemcům o stánkový prodej u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu na jaroměřském náměstí

Rada města schválila pro rok 2019 mimořádný svoz komunálního odpadu v letních měsících každý týden.

Nepřetržitá výluka vlakového spojení ze stanice Jaroměř ve dnech 24.7. - 14.12.2019. Podrobnosti zdezde.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do 11. listopadu.

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor organizační a vnitřních věcí

Vedoucí odboru zajišťuje:

 • hospodaření s rozpočtem odboru správy,
 • zpracování rozpočtu odboru správy,
 • řízení, organizace, kontrola práce odboru,
 • vyřizování korespondence,
 • vyřizování archivace materiálů,
 • zpracovávání materiálů do rady města a zastupitelstva města,
 • vykonává dílčí legislativní práce - návrhy obecně závazných vyhlášek, vnitřních směrnic města atd.,
 • přestupky v oblasti zbraní a veřejném pořádku (vyhláška města o veřejném pořádku a o parkování),
 • materiálně zabezpečuje činnost sboru dobrovolných hasičů ve městě,
 • činnost eGon Centra Jaroměř, CzechPOINT,
 • volby, referentum, sčítání lidu,
 • plnění úkolů stanovených právními předpisy při volbách Prezidenta ČR, do Parlamentu ČR, krajských zastupitelstev, obecních zastupitelstev a do evropského parlamentu,
 • kontrolu průběhu voleb,
 • sociální pohřby a zástup města při pozůstalostních řízení,
 • povolování akcí, oznámení o konání politických akcí.

Úsek Matriky zajišťuje:

 • matriční agenda sňatků, narození a úmrtí,
 • vedení matriční knihy úmrtí, manželství a narození,
 • vystavování matričních dokladů, vydávání druhopisů matričních dokladů,
 • vybírání správních poplatků,
 • vidimaci a legalizaci,
 • rozhodování o změně jména a příjmení,
 • žádosti o výpis z rejstříku trestu.

Úsek Evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů zajišťuje:

 • přihlašování občanů města,
 • zrušení údaje o trvalém pobytu ve správním řízení,
 • zadávání údajů a veškerých změn do databáze počítačové sítě (sňatky,úmrtí,narození),
 • vedení evidence ulic, čísel popisných a orientačních čísel domů,
 • zpracování a předávání podkladů pro statistiku,
 • vedení a aktualizaci voličských seznamů,
 • vydávání voličských průkazů,
 • výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel oprávněným subjektům,
 • příjem žádostí o vydání občanských průkazů, výdej občanských průkazů,
 • příjem žádostí o výdej cestovních dokladů, výdej cestovních dokladů,
 • vydávání potvrzení o OP,CD,
 • vidimaci a legalizaci.

Úsek Přestupky, stížnosti, pojištění majetku, pohledávky zajišťuje:

 • zajišťování kompletní evidence přestupků v oblasti sousedských sporů, proti majetku, veřejnému pořádku, 
 • vedení agendy spojené s přípravou jednání Komise k projednávání přestupků,
 • průběh jednání Komise k projednávání přestupků,
 • evidence a vyřizování stížností,
 • evidence žádostí o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • zajištění pojištění movitého i nemovitého majetku města,
 • zajištění povinného ručení u osobních automobilů v majetku města,
 • evidence pohledávek úseku přestupků,
 • razítka města, vedení jejich evidence.

Úsek Informace, podatelna, CzechPOINT zajišťuje:

 • evidenci a vyřizování požadavků na drobné opravy budov a vybavení úřadu,
 • nákup materiálu do skladu kancelářských potřeb,
 • evidence a fyzická inventarizace majetku,
 • vystavování objednávek pro všechny odbory,
 • zajišťování telefonické ústředny,
 • obhospodařování úřední desky, vývěsky úřadu,
 • příjem pošty a distribuci jednotlivým odborům úřadu (vč. elektronické),
 • vypravení pošty a odnos na poštu (vč. elektronické),
 • datovou schránku města a centrální emailovou adresu města,
 • poskytuje informace občanům a dalším návštěvníkům úřadu,
 • činnost CzechPOINTu,
 • vidimaci a legalizaci,
 • evidenci autoprovozu úřadu a nákladů na autoprovoz pro služební vozidla správy,
 • evidenci členů komisí Rady města a výborů Zastupitelstva města,
 • evidenci služebních průkazů zaměstnanců města,
 • spolupráci s doručovateli města.

Úsek Obrany a krize zajišťuje:

 • realizaci problematiky krizového řízení v souladu s krizovým zákonem,
 • plnění hospodářských opatření pro krizové stavy v souladu se zákonem,
 • plnění úkolů souvisejících s obranou státu v souladu se zákonem,
 • plnění úkolů v oblasti utajovaných informací v souladu se zákonem,
 • bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců města při práci dle právních předpisů,
 • centrální registr smluv v elektronické a papírové podobě, archivaci registrovaných smluv,
 • žádosti, evidenci, vyúčtování a vyhodnocení přijatých dotací v gesci působnosti odboru.

Úsek Sekretariát vedení města zajišťuje:

 • vedení agendy spojené s přípravou jednání RM a ZM,
 • zajišťování kompletních administrativních služeb pro vedení města, 
 • zajišťování kompletních administrativních služeb pro tajemnici MěÚ,
 • vede spisy, dokumenty vedení města a tajemnice MěÚ.

Úsek Doručovatel města zajišťuje:

 • doručuje úřední písemnosti Městského úřadu v rozsahu: Jaroměř, Josefov, Jezbiny, Semonice,
 • spolupráci s podatelnou úřadu.