Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Činnost odboru

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví plní úkoly a vykonává svěřené pravomoci, které jsou uvedeny v organizačním řádu města Jaroměř (Právní předpis č. 1) a další úkoly vyplývající z platných právních předpisů ČR a vnitřních předpisů města, z usnesení zastupitelstva či usnesení rady anebo z pokynů nadřízených.

Působí jako orgán státní správy na úseku sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí v přenesené působnosti pověřeného městského úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností. V samostatné působnosti města vykonává úkoly v oblasti terénní práce, prevence a služeb - zajišťuje sociální rozvoj v územním obvodu města.

Sídlo odboru je na adrese nám. Československé armády č.p. 3 (budova u kostela), v přízemí.Územní působnost odboru:

Správní obvod, pro který město Jaroměř (obec s rozšířenou působností = ORP) vykonává přenesený výkon státní správy: Jaroměř, Josefov, Semonice, Jezbiny, Starý Ples a spádové obce, Rožnov, Neznášov, Velichovky, Hustířany, Rtyně, Vestec, Zaloňov, Horní Dolce, Hořenice, Heřmanice nad Labem, Brod, Slotov, Běluň, Krábčice, Střeziměřice, Velká Bukovina, Malá Bukovina, Výhled, Chvalkovice, Miskolezy, Sebuč, Zaječí, Velký Třebešov, Svinišťany, Dolany, Čáslavky, Zvole, Doubravice, Rychnovek,  Rasošky, Vlkov, Nový Ples, Jasenná, Šestajovice, Roztoky.

Odbor zajišťuje tyto činnosti:

 • Na úseku sociální práce
  • ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále (ORP) Jaroměř zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu,
  • realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob,
  • na území ORP koordinuje poskytování sociálních služeb; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem,
  • spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,
  • zajištění pomoci sociální, zdravotní, ekonomické, vzdělávací,
  • vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
  • sociální kurátor,
   • provádí depistážní, poradenské a preventivní činnosti,
   • poskytování odborné sociální poradenství osobám ve výkonu vazby, ve výkonu trestu nebo v ochranném ústavním či ambulantním léčení,
   • poskytování odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu,
   • poskytování odborné sociální poradenství osobám, osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností,
   • spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky,
   • svou činnost dále zaměřuje na osoby s duševním onemocněním, osoby ohrožené rizikovým způsobem života (zneužívání alkoholu, závislost na hracích automatech, zneužívání omamných a psychotropních látek, páchám trestné činnosti), osoby bez přístřeší,
  • vydává tiskopisy žádanek a receptů na omamné látky,
  • provádí výkon ochrany mladistvých před tabákovými výrobky, alkoholismem a toxikománií,
  • ustanovení zvláštního příjemce na dávku důchodového zabezpečení, zákon. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Na úseku sociálně právni ochrany dětí a mládeže (OSPOD)
  • funkce opatrovníka a kurátora (dohled nad nezletilými a mladistvými), náhradní rodinná péče,
  • preventivní a výchovná péče, spolupráce s rodinami, zařízeními pro děti a mládež,
  • výchovná opatření dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních úprav, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních úprav, zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní Činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších právních úprav a další dotčené právní předpisy,
  • zastupování práva a právem chráněných zájmů nezletilého u soudních jednání,
  • spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
  • komise pro sociálně právní ochranu dětí zřizovaná starostou obce s rozšířenou působností zřizuje se, jako zvláštní orgán obce, komise pro sociálně-právní ochranu dětí řeší závažnější výchovné problémy nezletilých.
 • Dále zabezpečuje:
  • osoby s omezenou svéprávnosti
   • funkce veřejného opatrovníka v případech, kdy soud ustanoví opatrovníkem město Jaroměř,
   • evidence fyzických osob omezených ve svých právech,
   • opatrovník pro správní řízem ustanovený správním orgánem,
  • plánování sociálních služeb a prevence kriminality
   • spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích,
   • spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob,
   • v případě potřeby zpracovává či spolupracuje na tvorbě dokumentů vztahující se k prevenci kriminality (bezpečnostní analýza, plán prevence kriminality, program prevence kriminality apod.),
   • V ORP plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti dle zákona 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin,
   • provádění protidrogové politiky dle zákona 379/2005 Sb., zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
   • podílí se na realizaci protidrogové politiky na svém území, za tím účelem spolupracuje se státními orgány, s orgány kraje a s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové politiky,
   • v případě potřeby a ve spolupráci s orgány kraje zpracovává a přijímá místní plán protidrogové politiky, který schvaluje ZM,
   • v případě potřeby doporučuje financování programů protidrogové politiky z obecních prostředků a kontroluje účelné využití těchto finančních prostředků,
   • podílí se na kontrole dodržování ustanovení tohoto zákona a dalších předpisů týkajících se ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, činí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a vyvozuje důsledky, zejména ukládá sankce,
  • místní protidrogový koordinátor
   • napomáhá při uskutečňování veškerých činností obce v oblasti protidrogové politiky,
   • koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z místního plánu protidrogové politiky,
   • spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a léčby návykových nemocí,
  • řízení terénních pracovníků města Jaroměře
  • rozhoduje o uzavírání smluv o poskytování sociální služby, které předkládá vedoucí organizační složky s názvem Pečovatelská služba
   • vede evidenci smluv o poskytování sociální služby, o jejichž uzavření OSVZ rozhodl,
  • zpracovává žádosti o dotace v gesci OSVZ,
   • vypracovávání projektů na vyhlašované granty od ministerstev, Krajského úřadu a evropských strukturálních fondů, Úřadu vlády ČR,
  • od 01.07.2016 zajišťuje a zodpovídá za uveřejňování smluv/objednávek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uzavíraných na OSVZ,
  • evidence, administrace žádostí o byty zvláštního určení v souladu s vnitřním právním předpisem č. 41, Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Jaroměře (dále jen vnitřní právní předpis č. 41),
  • v souladu s usnesením RM č. 1169-31-2016-MST-RM, ze dne 13.09.2016, rozhoduje o ubytování v pohotovostním bytě v souladu s vnitřním právním předpisem č. 41,
  • při řešení přestupků - nestanoví-li zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nebo zákon upravující skutkovou podstatu přestupku jinak (tj. zejména návykové látky (z. č. 167/1998 Sb.), sociálně - právní ochrana dětí (z. č. 359/1999 Sb.), přírodních léčivých zdrojů, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech (z. č. 164/2001 Sb.), zákon o sociálních službách (z. č. 108/2006 Sb.), ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek (z. č. 65/2017 Sb.), použijí se ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
  • evidenci a vymáhání pohledávek, které vznikají na odboru a řídí se při tom platnými zákony, pokyny a právními předpisy, a to v souladu s vnitřním právním předpisem č. 43, Směrnice nakládám s pohledávkami města Jaroměře od 01.01.2018,
  • komplexní agendu dotací, návratných finančních výpomocí a darů z rozpočtu města v rozsahu svého odboru dle vnitřního právního předpisu č. 39, Zásady města Jaroměře pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města, vč. kontroly dle vnitřního právního předpisu ě. 4, směrnice k provádění kontrolní činnosti v gesci odboru,
  • zastoupení MěÚ v souladu s § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., ? v odůvodněných případech za osobu, která podle aktuálního lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, při uzavírám smlouvy - podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu této osoby, nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče podle § 52, ORP podle sídla tohoto zařízení. Při splnění podmínek dle § 91a zákona č. 108/2006 Sb.,
  • poradenství v případech domácího násilí a poradenství obětem trestných činů,
  • vkládání dokumentů na úřední desku MěÚ, které jsou v gesci odboru,
  • výkon spisové služby, archivaci a skartaci dokumentů v gesci odboru, a to v souladu s vnitřním právním předpisem č. 3, Spisový řád.

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
17
10
5
11 12
4
13
10
14
4
15
1
16
2
17
4
18 19
5
20
17
21
5
22 23 24
3
25
1
26
2
27
10
28
5
29
1
30
3
31
2
1
1
2
4
3
10
4
3

TS Jaroměř

Kotlíkové dotace

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Reklama

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

ČEZ - odstávky

odstávky

Co by Vás mohlo zajímat ?