Aktuality:

Příští jednání Zastupitelstva města se koná ve středu 25. září v 15:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Jaroměři (program zde).

Upozornění pro občany - MUDr. Houfová přestěhovala svou ordinaci.

Upozornění na uzavření železničního přejezdu „Velké závory“ a s tím související změny jízdních řádů

Příprava rozpočtu města Jaroměře na rok 2020 – výzva občanům, organizacím

Výzva zájemcům o stánkový prodej u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu na jaroměřském náměstí

Rada města schválila pro rok 2019 mimořádný svoz komunálního odpadu v letních měsících každý týden.

Nepřetržitá výluka vlakového spojení ze stanice Jaroměř ve dnech 24.7. - 14.12.2019. Podrobnosti zdezde.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do 11. listopadu.

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví plní úkoly a vykonává svěřené pravomoci, které jsou uvedeny v organizačním řádu města Jaroměř (Právní předpis č. 1) a další úkoly vyplývající z platných právních předpisů ČR a vnitřních předpisů orgánů města, z usnesení zastupitelstva či usnesení rady anebo z pokynů nadřízených.

Působí jako orgán státní správy na úseku sociální péče a sociálně-právní ochrany dětí v přenesené působnosti pověřeného městského úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností. V samostatné působnosti města vykonává úkoly v oblasti sociální práce, prevence a služeb - zajišťuje sociální rozvoj v územním obvodu města.

Sídlo odboru je na adrese nám. Československé armády č.p. 3 (budova u kostela), v přízemí.

Územní působnost odboru:

Správní obvod, pro který město Jaroměř (obec s rozšířenou působností = ORP) vykonává přenesený výkon státní správy: Jaroměř, Josefov, Semonice, Jezbiny, Starý Ples a spádové obce, Rožnov, Neznášov, Velichovky, Hustířany, Rtyně, Vestec, Zaloňov, Horní Dolce, Hořenice, Heřmanice nad Labem, Brod, Slotov, Běluň, Krábčice, Střeziměřice, Velká Bukovina, Malá Bukovina, Výhled, Chvalkovice, Miskolezy, Sebuč, Zaječí, Velký Třebešov, Svinišťany, Dolany, Čáslavky, Zvole, Doubravice, Rychnovek,  Rasošky, Vlkov, Nový Ples, Jasenná, Šestajovice, Roztoky.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) zajišťuje tyto činnosti

Na úseku sociální práce – přenesená působnost

 1. sociální práce ve SO ORP Jaroměř, poskytuje základní až specializované poradenství
 2. sociální šetření – analýza sociální situace klienta a jeho nejbližšího okolí,
 3. navrhuje přiměřené řešení situace klienta, klienta doprovází, motivuje a směruje,
 4. vykonává depistážní a monitorovací činnost, kdy cíleně vyhledává potencionální klienty a tím zajišťuje prevenci sociálního vyloučení, či jeho prohloubení,
 5. zprostředkování odborné pomoci z lokální nabídky sociální služby,
 6. specifické zaměření na osoby a občany s dluhovou problematikou, příjmovou nedostatečností, prevence exekuce dávek, nezaměstnané, problémové rodiny, osaměle žijící rodiče, oběti domácího násilí, koordinace pomoci na různých úrovních (samostatná a přenesená působnost),
 7. zajištění pomoci sociální, zdravotní, ekonomické, vzdělávací,
 8. zajišťuje agendu žádostí o byty zvláštního určení
 9. vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (č. O7),
 10. kurátor pro dospělé: práce s osobami vracejícími se z výkonu trestu,
 11. preventivní, poradenská a výchovná činnost pro osoby nepřizpůsobivé, opatrovnictví osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům,
 12. funkce opatrovníka pro dospělé v případech, kdy soud ustanoví opatrovníkem město Jaroměř, evidence fyzických osob omezených ve svých právech,
 13. komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Jaroměř a prevence kriminality pro město Jaroměř,rozvoj a síťování sociálních služeb v regionu,
 14. plánování a koordinace prevence kriminality na území města, dotační programy
 15. přestupky dle § 30 zákona 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
 16. vydávání tiskopisů receptů (s modrým pruhem) na omamné látky

Na úseku sociálně právní ochrany dětí a mládeže (OSPOD) – přenesená působnost

Oddělení SPOD vykonává činnost vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro obvod Jaroměř, Josefov, Semonice, Jezbiny, Starý Ples a spádové obce, Rožnov, Neznášov, Velichovky, Hustířany, Rtyně, Vestec, Zaloňov, Horní Dolce, Hořenice, Heřmanice nad Labem, Brod, Slotov, Běluň, Krábčice, Střeziměřice, Velká Bukovina, Malá Bukovina, Výhled, Chvalkovice, Miskolezy, Sebuč, Zaječí, Velký Třebešov, Svinišťany, Dolany, Čáslavky, Zvole, Doubravice, Rychnovek,  Rasošky, Vlkov, Nový Ples, Jasenná, Šestajovice, Roztoky.

Jsou to následující činnosti:

 1. ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 2. ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 3. působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, pomoc v situacích spojených s rozpadem rodiny, úpravou práv a povinností rodičů k nezletilým dětem (funkce kolizního opatrovníka při soudních jednáních)
 4. zprostředkování náhradní rodinné péče – osvojení, pěstounství, poručnictví, svěření dítěte do cizí péče
 5. pomoc při řešení výchovných problémů dětí (kurátor pro děti a mládež), výkon sociální kurately – problematika závadového chování a trestné činnosti dětí a mládeže
 6. zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině (pěstounství na přechodnou dobu, ústavní výchova, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc apod.)