Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Komise pro projednávání přestupků

Práva a povinnosti starosty města

Práva a povinnosti starosty jsou upraveny zákonem 128/2000 Sb.

§ 103

Starosta zastupuje obec navenek.
Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.
Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem 32a) a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; 33) bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.

Starosta

  •   plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, 33) pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce
  •  může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech
  •  může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
  •  odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
  •  zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu
  •  rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce
  •  plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony
  •  plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.
Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty (§ 104 odst. 1). Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce.

Co by Vás mohlo zajímat ?