Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Starosta

Josef Horáček, starostaNarodil  se 22. ledna 1974 v Jaroměři, kde žije do současné doby. Po absolvování Základní školy na Ostrově v Jaroměři vystudoval Vojenské gymnázium J. Žižky z Trocnova v Praze. Před nástupem na základní vojenskou službu krátce pracoval u stavební firmy a téměř vzápětí po ukončení vojenské služby v roce 1993 nastoupil k Policii ČR, kde v rámci střední policejní školy složil další maturitní zkoušku. U Policie ČR od roku 1998 působil na II. Odboru služby kriminální policie a vyšetřování Správy Východočeského (posléze Královéhradeckého) kraje. V roce 2008 se zúčastnil výběrového řízení na funkci ředitele MKS Jaroměř, ve kterém uspěl a od 1.3.2008  tuto funkci vykonával až do jeho zvolení starostou města. Je ženatý od roku 1995, má tři děti.

Jeho největším koníčkem je divadlo, kterému se věnuje od roku 2001 v místním DS Vrchlický. Rád se věnuje i sportu a rybaření.

Členem Zastupitelstva města je od roku 2012, od roku 2014 byl členem Rady města. Od roku 2010 působil ve Výboru pro bezpečnost a pořádek ve funkci místopředsedy a následně od roku 2014 ve funkci předsedy. V období 2008 - 2014 byl členem kulturní komise Rady města.

-----

Práva a povinnosti starosty města

Práva a povinnosti starosty jsou upraveny zákonem 128/2000 Sb., § 103

Starosta zastupuje obec navenek.
Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.
Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem 32a) a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; 33) bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.

 

Starosta

  • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, 33) pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce
  • může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech
  • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
  • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
  • zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu
  • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce
  • plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony
  • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.

Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty (§ 104 odst. 1). Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce.

Adresa

nám. Československé armády 3
55101, Jaroměř
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Co by Vás mohlo zajímat ?