Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Město Jaroměř - závěrečný účet za rok 2018

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, oba v platném znění, oznamuji tímto, že  Závěrečný účet města Jaroměře za rok 2018  byl projednán a schválen ZM dne 26.6.2019.

Schválený Závěrečný účet je zveřejněn na internetových stránkách města Jaroměře v sekci úřední deska – hospodaření města, a to včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Do listinné podoby schváleného Závěrečného účtu města Jaroměře včetně všech jeho příloh je možno nahlédnout na odboru plánovacím a finančním Městského úřadu  Jaroměř, nám. Československé armády 16, číslo dveří 112.

V Jaroměři dne 10.07.2019

Iveta Neumannová, v.r.
vedoucí odboru plánovacího a finančního

zveřejnění ZÚ za rok 2018

schválený závěrečný účet 2018 - anonymizovaný

příloha č. 1 - FIN2-12 k 31.12.2018

příloha č. 2a - 2018-ZUsledování rozpočtu

příloha č. 2b-2018-ZU mzdové limity

příloha č. 3 - výkaz zisku a ztráty

příloha č. 4 - rozvaha

příloha č. 5 - příloha ÚSC

příloha č. 6 - přehled o změnách vlastního kapitálu

příloha č. 7 - přehled o peněžních tocích

příloha č. 8 - údaje o poskytnutých garancích

příloha č. 9 - inventarizační zpráva

příloha č. 10 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

příloha č. 11 - zpráva o ověření účetní závěrky

příloha č. 12 - algoritmus pro výpočet ukazatelů.pdf

 

 

Zodpovídá: Iveta Neumannová

Co by Vás mohlo zajímat ?