Menu
wyszukiwanie poszerzone
Město Jaroměř

burmistrz

Josef HoráčekBurmistrz

Josef Horáček

Urodził się 22 stycznia 1974 r. w Jaromierzu, gdzie nadal mieszka. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Ostrowie w Jaromierzu ukończył Liceum Wojskowe im. J. Žižki z Trocnowa w Pradze. Przed rozpoczęciem służby wojskowej pracował przez krótki okres czasu w spółce budowlanej i prawie natychmiast po ukończeniu służby wojskowej w 1993 r. rozpoczął pracę w Policji Republiki Czeskiej, gdzie w ramach średniej szkoły policyjnej zdał kolejny egzamin maturalny. W Policji Republiki Czeskiej pracował od 1998 r. w II Wydziale Policji Kryminalnej i Służby Śledczej Administracji Regionu Wschodnioczeskiego (później Regionu  Hradec Králové). W 2008 r. wziął udział w procedurze wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kulturalnego w Jaromierzu, w której został wybrany i od 1 marca 2008 r. pełnił tę funkcję aż do czasu objęcia funkcji burmistrza miasta. Jest żonaty od 1995 r. i ma troje dzieci.

Jego największą pasją jest teatr, któremu poświęca się od 2001 r. w miejscowym kole teatralnym Vrchlický. Lubi poświęcać czas sportu i wędkarstwu.

Jest członkiem Samorządu Miasta od 2012 r. a od 2014 r. jest członkiem Rady Miasta. Od 2010 r. pracował w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jako wiceprzewodniczący, a następnie od 2014 r. jako przewodniczący. W latach 2008–2014 był członkiem Komisji Kultury Rady Miasta.

Prawa i obowiązki burmistrza miasta

Prawa i obowiązki burmistrza reguluje Ustawa nr 128/2000 Dz.U. Rep. Czeskiej

§ 103

Burmistrz reprezentuję gminę na zewnątrz.

Burmistrza i wiceburmistrza (wiceburmistrzów) wybiera w celu pełnienia funkcji rada gminy spośród członków. Burmistrz i wiceburmistrz muszą być obywatelami Republiki Czeskiej. Za pełnienie funkcji ponoszą odpowiedzialność wobec rady gminy.

Burmistrz mianuje i odwołuje, za zgodą dyrektora Urzędu Wojewódzkiego, sekretarza urzędu gminy na mocy ustawy szczególnej 32a) i ustala jego wynagrodzenie na podstawie przepisów szczególnych; 33) bez zgody dyrektora urzędu wojewódzkiego mianowanie i odwołanie sekretarza urzędu gminy jest nieważne.

Burmistrz

na mocy przepisów szczególnych wykonuje zadania pracodawcy, zawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami gminy i określa ich wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, 33) jeżeli w gminie brak sekretarza urzędu gminy; kierownik departamentu mianuje, odwołuje i określa płace tylko w przypadku, gdy nie została mianowana rada gminy

może po uzgodnieniu z dyrektorem urzędu wojewódzkiego powierzyć komisji wykonywanie przeniesionych kompetencji w określonych kwestiach

może domagać się od Policji Republiki Czeskiej współpracy podczas rozwiązywania kwestii lokalnych w zakresie porządku publicznego

ponosi odpowiedzialność za informowanie społeczności o działalności gminy

zapewnia wykonywanie przeniesionych kompetencji w gminach, w których nie ma sekretarza urzędu gminy

podejmuje decyzje w kwestiach samodzielnego działania gminy powierzonego jemu przez radę gminy

wykonuje inne zadania określone tą ustawą i ustawami szczególnymi

na mocy szczególnych przepisów prawa wykonuje podobne zadania jak organ statutowy pracodawcy wobec zatrudnionych członków rady oraz sekretarza urzędu gminy.

Burmistrz zwołuje i z reguły kieruje posiedzeniami rady gminy, podpisuje wraz z weryfikatorami protokół z posiedzenia rady gminy.

Jeżeli burmistrz zostanie odwołany ze swojej funkcji lub zrezygnuje z funkcji i jeżeli jednocześnie nie został wybrany nowy burmistrz, jego kompetencje wykonuje aż do wybrania burmistrza wiceburmistrz, którego wybiera rada w celu zastępowania burmistrza (§ 104 ust. 1). Jeżeli rada gminy nie ustanowiła wiceburmistrza w celu zastępowania burmistrza lub jeżeli ten wiceburmistrz został odwołany z funkcji albo zrezygnował z funkcji jednocześnie z burmistrzem, rada gminy upoważni do wykonywania kompetencji burmistrza jednego z członków rady gminy.

miasto

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt So Ndz
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30