Aktuality:

Zawartość

Inż. Jiří Klepsastarosta

Urodził się w 1964 roku. Jest absolwentem Średniej Szkoły Ekonomicznej w Náchodzie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze. W 1987 roku rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie państwowym Rubena Náchod. Od 1992 roku jest współwłaścicielem i przedstawicielem statutowym w kilku spółkach handlowych. Działał w radzie miasta bez przerwy aż do roku 1998. Jako członek rady miasta działał w latach 1998–2000 i ponownie od 2002 r. W 2003 roku został przewodniczącym komisji finansowej, w 2004 roku niezatrudnionym wiceburmistrzem miasta Jaromierza.

Nigdy nie był i nie jest członkiem żadnej partii politycznej.

Radnym miasta został wybrany jako kandydat z ramienia partii Volba pro město (Wybór dla miasta).
Funkcję piastuje od 2005 roku.

Dane kontaktowe: Inż. Jiří Klepsa

 

Prawa i obowiązki burmistrza miasta

Prawa i obowiązki burmistrza reguluje Ustawa nr 128/2000 Dz.U. Rep. Czeskiej

§ 103

Burmistrz reprezentuję gminę na zewnątrz.

Burmistrza i wiceburmistrza (wiceburmistrzów) wybiera w celu pełnienia funkcji rada gminy spośród członków. Burmistrz i wiceburmistrz muszą być obywatelami Republiki Czeskiej. Za pełnienie funkcji ponoszą odpowiedzialność wobec rady gminy.

Burmistrz mianuje i odwołuje, za zgodą dyrektora Urzędu Wojewódzkiego, sekretarza urzędu gminy na mocy ustawy szczególnej 32a) i ustala jego wynagrodzenie na podstawie przepisów szczególnych; 33) bez zgody dyrektora urzędu wojewódzkiego mianowanie i odwołanie sekretarza urzędu gminy jest nieważne.

 

Burmistrz

na mocy przepisów szczególnych wykonuje zadania pracodawcy, zawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami gminy i określa ich wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, 33) jeżeli w gminie brak sekretarza urzędu gminy; kierownik departamentu mianuje, odwołuje i określa płace tylko w przypadku, gdy nie została mianowana rada gminy

może po uzgodnieniu z dyrektorem urzędu wojewódzkiego powierzyć komisji wykonywanie przeniesionych kompetencji w określonych kwestiach

może domagać się od Policji Republiki Czeskiej współpracy podczas rozwiązywania kwestii lokalnych w zakresie porządku publicznego

ponosi odpowiedzialność za informowanie społeczności o działalności gminy

zapewnia wykonywanie przeniesionych kompetencji w gminach, w których nie ma sekretarza urzędu gminy

podejmuje decyzje w kwestiach samodzielnego działania gminy powierzonego jemu przez radę gminy

wykonuje inne zadania określone tą ustawą i ustawami szczególnymi

na mocy szczególnych przepisów prawa wykonuje podobne zadania jak organ statutowy pracodawcy wobec zatrudnionych członków rady oraz sekretarza urzędu gminy.

Burmistrz zwołuje i z reguły kieruje posiedzeniami rady gminy, podpisuje wraz z weryfikatorami protokół z posiedzenia rady gminy.

Jeżeli burmistrz zostanie odwołany ze swojej funkcji lub zrezygnuje z funkcji i jeżeli jednocześnie nie został wybrany nowy burmistrz, jego kompetencje wykonuje aż do wybrania burmistrza wiceburmistrz, którego wybiera rada w celu zastępowania burmistrza (§ 104 ust. 1). Jeżeli rada gminy nie ustanowiła wiceburmistrza w celu zastępowania burmistrza lub jeżeli ten wiceburmistrz został odwołany z funkcji albo zrezygnował z funkcji jednocześnie z burmistrzem, rada gminy upoważni do wykonywania kompetencji burmistrza jednego z członków rady gminy.