Aktuality:

Příští jednání Zastupitelstva města se koná ve středu 25. září v 15:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Jaroměři (program zde).

Upozornění pro občany - MUDr. Houfová přestěhovala svou ordinaci.

Upozornění na uzavření železničního přejezdu „Velké závory“ a s tím související změny jízdních řádů

Příprava rozpočtu města Jaroměře na rok 2020 – výzva občanům, organizacím

Výzva zájemcům o stánkový prodej u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu na jaroměřském náměstí

Rada města schválila pro rok 2019 mimořádný svoz komunálního odpadu v letních měsících každý týden.

Nepřetržitá výluka vlakového spojení ze stanice Jaroměř ve dnech 24.7. - 14.12.2019. Podrobnosti zdezde.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do 11. listopadu.

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

  • Povodňová komise města Jaroměř

Dle § 78, zákona č. 254/2001 Sb. O vodách
Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce,
b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,
c) provádějí povodňové prohlídky,
d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,
e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,
g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,
h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce,
k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
l) provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,
m) vedou záznamy v povodňové knize.
 

Složení Povodňové komise města:

Předseda Povodňové komise města Jaroměř
starosta města - Josef Horáček - horacek@jaromer-josefov.cz
Osoba Kontakt
Ing. Petr Filipec - 1. místopředseda PK filipec@jaromer-josefov.cz
Aneta Lášková, DiS. - 2. místopředseda laskova@jaromer-josefov.cz
Žíla Jan - člen komise zila@jaromer-josefov.cz
Jiří Pacovský - člen komise

pacovsky@jaromer-josefov.cz

 

  • Povodňová komise obce s rozšířenou působností Jaroměř

Dle § 79, zákona č. 254/2001 Sb. O vodách
Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a obce s rozšířenou působností pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje.

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

a) potvrzují soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností,
b) zpracovávají povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládají jej správci povodí k odbornému stanovisku,
c) organizují provádění povodňových prohlídek,
d) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
e) organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi,
f) ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,
g) organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu obce s rozšířenou působností, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky,
h) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
i) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
j) využívají pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky,
k) v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizují po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
l) spolupracují v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
m) soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,
n) vedou záznamy v povodňové knize.
 

Složení Povodňové komise obce s rozšířenou působností:

Předseda Povodňové komise ORP Jaroměř
starosta města - Josef Horáček - horacek@jaromer-josefov.cz

Odborná skupina součinnosti a komunikace

Osoba Kontakt
Radek Pokorný - 1. vedoucí pokorny@jaromer-josefov.cz
Vladimír Velecký - 2. vedoucí velecky@jaromer-josefov.cz
Karel Fähnrich fahnrich@jaromer-josefov.cz
Pavlína Karasová - telefonistka karasova@jaromer-josefov.cz
Renáta Všetečková - telefonistka vseteckova@jaromer-josefov.cz
Jiří Kubina - tiskový mluvčí kubina@jaromer-josefov.cz

 

Odborná skupina týlového zabezpečení

Osoba Kontakt
Aneta Lášková, DiS. - 1. vedoucí + tajemník KŠ a BR laskova@jaromer-josefov.cz
Hana Paulusová - 2. vedoucí tsm.jaromer@mybox.cz
Iveta Neumannová neumannova@jaromer-josefov.cz
Jana Hájková hajkova@jaromer-josefov.cz
Ivan Hejna mvak.jaromer@wo.cz
Ing. Jan Karpíšek karpisek@jaromer-josefov.cz
Ing. Tomáš Steklý energetika.jaromer@seznam.cz

 

Odborná skupina analýzy situace a plánování

Osoba Kontakt
Ing. Petr FIlipec - 1. vedoucí filipec@jaromer-josefov.cz
Ing. Hana Hřivnová - 2. vedoucí hrivnova@jaromer-josefov.cz
Petra Mertlíková, DiS.- zapisovatelka mertlikova@jaromer-josefov.cz
Jana Gajdošová - zapisovatelka gajdosova@jaromer-josefov.cz
Jan Hofman - telefonista jan.hofman@jaromer-josefov.cz
Ing. Šárka Jandíková - telefonista jandikova@jaromer-josefov.cz

 

Odborná skupina nasazení sil a prostředků

Osoba Kontakt
Ing. Jiří Kotland - 1. vedoucí kotland@jaromer-josefov.cz
Ing. Aneta Krušinová - 2. vedoucí krusinova@jaromer-josefov.cz
Ing. Martin Hofman hofman@jaromer-josefov.cz
Pavel Rydval, DiS. rydval@jaromer-josefov.cz
Ing. Jiří Mikulka mikulka@jaromer-josefov.cz

 

Odborná skupina ochrany obyvatelstva

Osoba Kontakt
Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová - 1. vedoucí hajpislova@jaromer-josefov.cz
Ing. Jiří Kulhavý - 2. vedoucí kulhavy@jaromer-josefov.cz
Ing. Bohumila Steklá stekla@jaromer-josefov.cz
Mgr. Jiří Pilný pilny@jaromer-josefov.cz
Dana Hukelová hukelova@jaromer-josefov.cz
Bc. Pavel Čižmář pavel.cizmar@tiscali.cz

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoInstagram

Internetové objednávání

Objednávání na určitý termínAktuální stav na přepážkách

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoDSO Kladská stezkaEuroregion Glacensis

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0