Aktuality:

Rada města schválila pro rok 2019 mimořádný svoz komunálního odpadu v letních měsících každý týden.

Nepřetržitá výluka vlakového spojení ze stanice Jaroměř ve dnech 24.7. - 14.12.2019. Podrobnosti zdezde.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

Festival Brutal Assault se letos koná ve dnech 7.-10. srpna.

Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do 11. listopadu.

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Obsah

  • Povodňová komise města Jaroměř

Dle § 78, zákona č. 254/2001 Sb. O vodách
Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce,
b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,
c) provádějí povodňové prohlídky,
d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,
e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,
g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,
h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce,
k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
l) provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,
m) vedou záznamy v povodňové knize.
 

Složení Povodňové komise města:

Předseda Povodňové komise města Jaroměř
starosta města - Josef Horáček - horacek@jaromer-josefov.cz
Osoba Kontakt
Ing. Petr Filipec - 1. místopředseda PK filipec@jaromer-josefov.cz
Aneta Lášková, DiS. - 2. místopředseda laskova@jaromer-josefov.cz
Žíla Jan - člen komise zila@jaromer-josefov.cz
Jiří Pacovský - člen komise

pacovsky@jaromer-josefov.cz

 

  • Povodňová komise obce s rozšířenou působností Jaroměř

Dle § 79, zákona č. 254/2001 Sb. O vodách
Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a obce s rozšířenou působností pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje.

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

a) potvrzují soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností,
b) zpracovávají povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládají jej správci povodí k odbornému stanovisku,
c) organizují provádění povodňových prohlídek,
d) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
e) organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi,
f) ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,
g) organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu obce s rozšířenou působností, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky,
h) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
i) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
j) využívají pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky,
k) v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizují po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
l) spolupracují v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
m) soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,
n) vedou záznamy v povodňové knize.
 

Složení Povodňové komise obce s rozšířenou působností:

Předseda Povodňové komise ORP Jaroměř
starosta města - Josef Horáček - horacek@jaromer-josefov.cz

Odborná skupina součinnosti a komunikace

Osoba Kontakt
Radek Pokorný - 1. vedoucí pokorny@jaromer-josefov.cz
Vladimír Velecký - 2. vedoucí velecky@jaromer-josefov.cz
Karel Fähnrich fahnrich@jaromer-josefov.cz
Pavlína Karasová - telefonistka karasova@jaromer-josefov.cz
Renáta Všetečková - telefonistka vseteckova@jaromer-josefov.cz
Jiří Kubina - tiskový mluvčí kubina@jaromer-josefov.cz

 

Odborná skupina týlového zabezpečení

Osoba Kontakt
Aneta Lášková, DiS. - 1. vedoucí + tajemník KŠ a BR laskova@jaromer-josefov.cz
Hana Paulusová - 2. vedoucí tsm.jaromer@mybox.cz
Iveta Neumannová neumannova@jaromer-josefov.cz
Jana Hájková hajkova@jaromer-josefov.cz
Ivan Hejna mvak.jaromer@wo.cz
Ing. Jan Karpíšek karpisek@jaromer-josefov.cz
Ing. Tomáš Steklý energetika.jaromer@seznam.cz

 

Odborná skupina analýzy situace a plánování

Osoba Kontakt
Ing. Petr FIlipec - 1. vedoucí filipec@jaromer-josefov.cz
Ing. Hana Hřivnová - 2. vedoucí hrivnova@jaromer-josefov.cz
Petra Mertlíková, DiS.- zapisovatelka mertlikova@jaromer-josefov.cz
Jana Gajdošová - zapisovatelka gajdosova@jaromer-josefov.cz
Jan Hofman - telefonista jan.hofman@jaromer-josefov.cz
Ing. Šárka Jandíková - telefonista jandikova@jaromer-josefov.cz

 

Odborná skupina nasazení sil a prostředků

Osoba Kontakt
Ing. Jiří Kotland - 1. vedoucí kotland@jaromer-josefov.cz
Ing. Aneta Krušinová - 2. vedoucí krusinova@jaromer-josefov.cz
Ing. Martin Hofman hofman@jaromer-josefov.cz
Pavel Rydval, DiS. rydval@jaromer-josefov.cz
Ing. Jiří Mikulka mikulka@jaromer-josefov.cz

 

Odborná skupina ochrany obyvatelstva

Osoba Kontakt
Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová - 1. vedoucí hajpislova@jaromer-josefov.cz
Ing. Jiří Kulhavý - 2. vedoucí kulhavy@jaromer-josefov.cz
Ing. Bohumila Steklá stekla@jaromer-josefov.cz
Mgr. Jiří Pilný pilny@jaromer-josefov.cz
Dana Hukelová hukelova@jaromer-josefov.cz
Bc. Pavel Čižmář pavel.cizmar@tiscali.cz

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoInstagram

Internetové objednávání

Objednávání na určitý termínAktuální stav na přepážkách

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoDSO Kladská stezkaEuroregion Glacensis

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0