Jaroměř - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2021

Dne 31. prosince 2020 byly prezidentem republiky vyhlášeny VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR, které se budou konat v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.

Voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 

Překážkami výkonu volebního práva jsou:

a)         zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,

b)         omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

 

Volební místnosti

OKRSEK Č.                 VOLEBNÍ MÍSTNOST                                             ADRESA

1.                                Restaurace Růžovka                                      Jaroměř, Na Vrších 257

2.                     ZŠ Speciální a praktická škola, Jaroměř                        Jaroměř, Palackého 142

3.                                Radnice Jaroměř                                Jaroměř, nám. Československé armády 16

4.                                SŠ řemeslná – Domov mládeže                        Jaroměř, Studničkova 176

5.                                Gymnázium                                                  Jaroměř, Lužická 423

6.                                Nemocnice                                              Jaroměř, Národní, budova bez č. p.

7.                                Městská knihovna                                         Jaroměř, V. Probošta 180

8.                     ZŠ Boženy Němcové („Malá Boženka“)                        Jaroměř, Knappova 287

9.                                Jídelna U berňáku                                         Jaroměř, Nádražní 904

10.                              Jídelna U berňáku                                          Jaroměř, Nádražní 904

11.                               Jídelna SATO                                                Jaroměř, Průmyslová  443

12.                              Radnice Josefov                                         Jaroměř, Josefov, Traxlerova 110

13.                              Radnice Josefov                                         Jaroměř, Josefov, Traxlerova 110

14.                              Sokolovna TJ Sokol Jezbiny                             Jaroměř, Hradecká 38

15.                              Bývalá ZŠ Starý Ples                                     Jaroměř, Starý Ples 1

16.                              Hasičská zbrojnice Semonice                          Jaroměř, Semonice 101

17.                              Gymnázium                                                 Jaroměř, Lužická 423

18.                              Železniční muzeum                                       Jaroměř, Nádražní 227          

 

Okrskové volební komise (OVK)

Informujeme členy komisí, kteří budou delegováni volební stranou nebo dojmenováni starostou města na neobsazená místa, že dne 14. září 2021 (úterý) ve 13:00 hod. proběhne v Městském divadle v Jaroměři první zasedání OVK, slib členů OVK a losování předsedy a místopředsedy OVK.

Vylosovaný předseda a místopředseda OVK má za povinnost zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, které zajišťuje pověřený obecní úřad ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

Zájemci o členství v OVK, kteří nebudou delegováni volební stranou, se mohou hlásit u Ing. Anety Kašparové na tel. 491 847 135, a to nejpozději do 13. září 2021 do 17:00 hod.

 

Voličské průkazy

Od termínu vyhlášení voleb (tj. od 31. prosince 2020) mohou občané podávat žádosti o vydání voličského průkazu. Osobní převzetí voličského průkazu je však možné nejdříve 14 dní před zahájením voleb, tj. 24. září 2021. Voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebních okrscích na území ČR.

 

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání své totožnosti tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebude mu hlasování umožněno.

 

Žádost o voličský průkaz je možno podat následujícími způsoby:

  1. v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče,
  2. v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče,
  3. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče, pro kterého bude voličský průkaz vydán,
  4. osobně na městském úřadu (nutnost předložení platného dokladu totožnosti).

 

Žádost se podává u obecního (městského) úřadu v místě trvalého pobytu, kde je občan zapsán ve voličském seznamu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!!!

 

Lhůta pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu končí dnem 1. října 2021.

Lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu končí dnem 6. října 2021 do 16:00 hod.

 

Žádost o vydání voličského průkazu je k dispozici zde (formát DOC) (29.5 kB) nebo zde (formát PDF) (319.23 kB).

 

Žádáme všechny voliče, kteří chtějí volit v těchto volbách, aby si předem zkontrolovali platnost svých občanských průkazů a cestovních pasů, jelikož jen na základě těchto dokladů je možné hlasovat. Občanské průkazy, které se v minulosti vydávaly v rychlém režimu pro uplatnění práva volit již nemohou být vydávány.

Dále žádáme voliče, aby si zkontrolovaly označení poštovních schránek, a to z důvodu roznosu hlasovacích lístků.

Roznos hlasovacích lístků proběhne v souladu se zákonem do 05. října 2021. V případě, že volič neobdrží sadu hlasovacích lístků do poštovní schránky, získá je ve dnech voleb ve volební místnosti.

 

Případné dotazy zodpovíme na tel.:  491 847 135, 491 847 240, 491 847 246.

Datum sejmutí: 9. 10. 2021 Zodpovídá: Ing. Jiří Kotland