Aktuality:

Sběr biomasy po městě zahajují letos technické služby 3. dubna.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Finanční úřad upozorňuje na změnu adresy Územního pracoviště v Jaroměři od 2.1.2017 (nám. ČSA 49).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor životního prostředí

Lesní hospodářství a myslivost

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha bez protokolárně převzaté lesní hodpodářské osnovy Staženo: 100x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha s protokolárně převzatou osnovou Staženo: 100x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy se schváleným lesním hospodářským plánem (LHP) Staženo: 95x | 26.02.2016

Návrh na prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 88x | 26.02.2016

Návrh na ustanovení do funkce myslivecké stráže Staženo: 94x | 26.02.2016

Návrh ustanovení mysliveckého hospodáře Staženo: 98x | 26.02.2016

Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře Staženo: 97x | 26.02.2016

Písemné vyrozumění o úmyslné těžbě v lese (bez převzaté osnovy) Staženo: 93x | 26.02.2016

Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění holiny na lesním pozemku Staženo: 87x | 26.02.2016

Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí Staženo: 110x | 26.02.2016

Žádost o trvalé (dočasné)* odnětí pozemků plnění funkcí lesa Staženo: 106x | 26.02.2016

Odpady

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR Staženo: 123x | 26.02.2016

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem Staženo: 107x | 26.02.2016

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů Staženo: 93x | 26.02.2016

Ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. Staženo: 199x | 26.02.2016

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 143x | 26.02.2016

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) Staženo: 130x | 01.03.2017

Žádost o stanovisko k zásahu do VKP Staženo: 117x | 26.02.2016

Rybářství

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 96x | 24.02.2016

Vodní hospodářství

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav (§ 15a odst. 3 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona) Staženo: 109x | 26.02.2016

Stránka