Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Základní informace

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „obecné nařízení“ nebo „GDPR“) zveřejňuje město Jaroměř následující informace:

Správce osobních údajů:

Město Jaroměř je správcem, případně zpracovatelem Vašich osobních údajů jak při výkonu samostatné působnosti (územní samospráva), tak při výkonu přenesené působnosti (státní správa).

Základní kontaktní údaje:

 • sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
 • telefon: 491 847 111 (podatelna)
 • fax: 491 810 292
 • e-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
 • datová schránka: sbwbzd5

Další kontakty

Kontakty na vedoucí a další zaměstnance organizačních jednotek města (odbory městského úřadu apod.) najdete v telefonním seznamu na těchto internetových stránkách.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V otázkách ochrany Vašich osobních údajů se můžete na město Jaroměř obracet prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto funkci vykonává:

Ochrana Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané veřejnou správou jsou již chráněny řadou zákonů českého právního řádu, které zaměstnancům a úředníkům veřejné správy ukládají na jedné straně mlčenlivost a na druhé straně omezují přístup k těmto údajům. Jedná se například o zákoník práce, zákon o úřednících územně samosprávných celků, správní řád, kontrolní řád, daňový řád a další. Nadto město Jaroměř přijalo řadu organizačních a technických opatření, aby Vaše osobní údaje zpracovávalo v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů dle čl. 5 obecného nařízení, kterými jsou:

 • zákonnost, korektnost a transparentnost (zpracování na základě právního důvodu uznávaného GDPR a řádné informování subjektů údajů),
 • účelové omezení (osobní údaje jsou používány jen daný účel, pro který byly shromážděny),
 • minimalizace údajů (osobní údaje jsou zpracovávány jen v rozsahu nezbytném pro účel jejich zpracování),
 • přesnost (zpracovávány jsou přesné a v případě potřeby aktualizované osobní údaje),
 • omezení uložení (osobní údaje jsou uloženy jen po dobu nezbytnou pro účel jejich zpracování, včetně archivace ve veřejném zájmu),
 • integrita a důvěrnost (zabezpečení osobních údajů před neoprávněným a protiprávním přístupem a před jejich ztrátou, zničením nebo poškozením).

Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

Čl. 6 obecného nařízení uvádí tyto právní důvody (či právní tituly) zpracování osobních údajů:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Město Jaroměř zpracovává osobní údaje nejčastěji na základě právní povinnosti, a tedy i účel jejich zpracování většinou vyplývá z nějakého zákona. Dále město zpracovává osobní údaje pro účely plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Poměrně často se zpracování osobních údajů zakládá na smlouvě uzavřené se subjektem údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je v případě města Jaroměř ojedinělým právním důvodem.

Příjemci osobních údajů a předávání do třetích zemí (mimo EU)

Město Jaroměř svými opatřeními chrání zpracovávané osobní údaje před neoprávněným přístupem. Externím subjektům je předává pouze v souladu se zákonem, na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo se souhlasem subjektu údajů.

Město Jaroměř nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí (mimo Evropskou unii) ani mezinárodním organizacím. Může se tak stát ovšem jen v souladu s právními předpisy.

Doba uložení osobních údajů

Město Jaroměř zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou s ohledem na účel jejich zpracování. Ve většině případů je tato doba stanovena spisovým a skartačním plánem.

Další informace ke zpracování osobních údajů

Přestože je činnost města Jaroměř v řadě případů upravena zákony, neznamená to automatickou povinnost subjektů údajů poskytovat městu své osobní údaje. Občané tak často činní dobrovolně. Rozsah poskytovaných osobních údajů mnohdy vyplývá z právních předpisů. Neposkytnutí osobních údajů může mít různé důsledky – neřešení podnětu, nezahájení správního řízení, neuzavření smlouvy, nevydání občanského průkazu atd., v některých případech může být udělena sankce za porušení právní povinnosti.

Město Jaroměř neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.

Účely zpracování osobních údajů, právní důvody, dobu jejich zpracování a další informace k jednotlivým agendám eviduje město Jaroměř v záznamech o činnostech zpracování vedených podle čl. 30 obecného nařízení. Přehled jednotlivých agend je uveden Přehled jednotlivých agend.

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
17
10
5
11 12
4
13
10
14
4
15
1
16
2
17
4
18 19
5
20
17
21
5
22 23 24
3
25
1
26
2
27
10
28
5
29
1
30
3
31
2
1
1
2
4
3
10
4
3

TS Jaroměř

Kotlíkové dotace

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Reklama

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

ČEZ - odstávky

odstávky

Co by Vás mohlo zajímat ?