Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

 Ochrana oznamovatelů - formulář

Návod jak postupovat při oznámení: Základní informace pro oznamovatele

 

Prohlášení o plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice EU o whistleblowingu.

 

Informace v souladu s § 9 odst. 2 zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též „zákon“).

Město Jaroměř (dále jen povinný subjekt) je v souladu s § 8 zák. č. 171/2023 Sb.  povinno zavést interní kanály pro oznamování o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb., nebo

d) porušuje jiný právní předpis porušení práv Evropské Unie vyjmenovaných v čl. 2 Směrnice EU, popř. v § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 171/2023 Sb.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowingu.

Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v § 4 zákona č. 171/2023 Sb. a čl. 19 Směrnice EU.

Zavedení vnitřního oznamovacího systému

V souladu s požadavky zákona a směrnice je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále VOS), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je dle § 2 zákona fyzická osoba, která pro povinný subjekt vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost nebo byla v kontaktu s povinným subjektem v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. Taková osoba může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Vnitřní oznamovací systém města Jaroměře mohou v souladu v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) bodem 3. zákona č. 171/2023 Sb. využívat:

  • zaměstnanci města,
  • osoby vykonávající pro město dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.
  • Přijímání oznámení od ostatních osob vykovávajících pro město další práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 zákona se v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) bodem 3. zákona č. 171/2023 Sb vylučuje. Mohou využít oznamovací systém Ministerstva vnitra (viz výše).
  • Přijímání anonymních oznámení se připouští.

Vzhledem k zajištění zákonného a hladkého zavedení VOS je v souladu se zákonem a Směrnicí EU určen třetí nezávislý subjekt CATANIA GROUP s.r.o. K příjmu oznámení je užíván program FOSY (Férový oznamovací systém), který je zcela bezpečný jak pro oznamovatele, tak i jiné zúčastněné osoby a principiálně vede k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení. Základní informace o FOSY a návod k použití je uveden ZDE.

 

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

 

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (§ 2 odst. 3 zákona a Směrnice EU) dozví o možném protiprávním jednání stanoveným § 2 zákona nebo o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.

 

K příjmu a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (v zákonem stanovených lhůtách) a všechny materiály které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením eviduje po dobu 5 let.

 

Povinný subjekt určil Příslušnou osobu k výkonu činnosti podle § 11

Kontakt na příslušnou osobu:

 Mgr. Vlastimil Veselý, MPA, LL.M.

oznamfosy@gmail.com

+420 605 754 793

 

Jabloňová 2060, 347 01 Tachov

DS: z9n4nqb
Lze komunikovat i přes SKYPE, nebo WhatsApp

 

Chci podat oznámení přes FOSY …………  zde

 

 

 

 

 


obsah aktualizován 21.8.2023

 

 

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
17
10
5
11 12
4
13
10
14
4
15
1
16
2
17
4
18 19
5
20
17
21
5
22 23 24
3
25
1
26
2
27
10
28
5
29
1
30
3
31
2
1
1
2
4
3
10
4
3

TS Jaroměř

Kotlíkové dotace

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Reklama

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

ČEZ - odstávky

odstávky

Co by Vás mohlo zajímat ?