Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Obecné informace

Aktualizace: 26.06.2024

Dotace, návratná finanční výpomoc (NFV), dar

Tyto obecné informace obsahují:

(informace společné pro jednotlivé odbory)

1. Aktuality a upozornění
2. Dotace nebo NFV
2.1. Legislativa (platná pro všechny typy)
2.2. Individuální žádost o dotaci nebo NFV (formulář žádosti)
2.3. Povinné přílohy k žádosti o dotaci nebo NFV (platné pro všechny typy)
3. Dar
3.1. Legislativa
3.2. Žádost o dar
3.3. Povinné přílohy k žádosti o dar

Podrobnější informace k jednotlivým bodům viz níže.


Záložky jednotlivých odborů obsahují:

(informace rozdílné pro jednotlivé odbory)

> schválené programy a příslušné formuláře (žádost, finanční vypořádání apod.),
> vyhlášené výzvy a příslušné formuláře (žádost, finanční vypořádání apod.),
> individuální dotace nebo NFV a příslušné formuláře (finanční vypořádání apod.),
> další dodatečné požadavky vč. dodatečných příloh k individuální žádosti,
> jiné potřebné informace.


1. Aktuality a upozornění

---2. Dotace nebo NFV

Město Jaroměř poskytuje dotace nebo NFV:
> na základě individuální žádosti (viz bod 2.3.),
> na základě programu (viz záložky jednotlivých odborů této sekce),
> dle zvláštního právního předpisu (viz záložky jednotlivých odborů této sekce).
Společné pro všechny tři typy dotace jsou body 2.1. a 2.2. těchto obecných informací.

2.1. Legislativa

Platná pro všechny tři typy dotací.

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Tento zákon vymezuje v ustanoveních § 10a až 10d způsob poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, včetně vymezení příslušných pojmů.

 • Právní předpis č. 39 - Zásady města Jaroměře pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města 
►  Právní předpis č. 39 účinný od 01.03.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 531.41 kB
► Právní předpis č. 39 účinný do 29.02.2024 (pdf, 527.33 kB) - pozor, platný pouze pro žádosti podané do 29.02.2024

 

Tento právní předpis upravuje postup města Jaroměře, jako poskytovatele dotací nebo NFV, a jeho orgánů, žadatelů a příjemců dotace nebo NFV při poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Jaroměře fyzickým a právnickým osobám dle výše uvedeného zákona č. 250/2000 Sb. Tímto právním předpisem nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy.


2.2. Individuální žádost o dotaci nebo NFV

► Formulář individuální žádosti Typ: DOCX dokument, Velikost: 42.34 kB
     Formulář individuální žádosti Typ: DOC dokument, Velikost: 99.5 kB
 

Individuální žádost lze podat pouze na předepsaném formuláři (viz výše), který tvoří přílohu č. 1 Právního předpisu č. 39.

Formulář individuální žádosti na účel určený žadatelem v žádosti je pouze jeden - stejný pro všechny odbory.

V případě schváleného programu nebo vyhlášené výzvy použijte formulář žádosti, který tvoří přílohu konkrétního programu, (viz záložky jednotlivých odborů).

Při poskytování dotace nebo NFV na základě individuální žádosti se postupuje výhradně podle Právního předpisu č. 39.

Žadatel může podat individuální žádost na účel, který neobsahuje žádný se schválených programů a vyhlášených výzev podporovaných z rozpočtu města Jaroměře.

Náležitosti, možnosti podání a lhůty pro podání individuální žádosti jsou uvedeny v čl. III Právního předpisu č. 39.


2.3. Povinné přílohy k žádosti o dotaci nebo NFV

Jsou vyžadovány u všech typů dotací nebo NFV pokud není v programu nebo ve vyhlášené výzvě stanoveno jinak.

 • Čestné prohlášení žadatele o poskytnuté podpoře v režimu de minimis (tzv. podpora malého rozsahu)
 

Čestné prohlášení žadatele o poskytnuté podpoře v režimu de minimis (čestné prohlášení DM) se podává současně se žádostí o poskytnutí dotace nebo NFV.

 • Kopie dokladu o existenci bankovního účtu žadatele (b. ú.), na který budou v případě schválení dotace, NFV a darů zaslány peněžní prostředky
- doklad nesmí být starší 6 měsíců (např. výpis z b. ú. /postačí 1. strana/ apod.)

- z přílohy musí být patrná identifikace majitele b. ú. a číslo b. ú., ostatní údaje je možné znečitelnit

 • Úplný výpis z evidence skutečných majitelů - údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě úplného výpisu, jedná-li se o evidující osobu

V ust. § 10a odst. (3) písm. f) bodu 2. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je mj. uvedeno, že žádost obsahuje alespoň údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu. 

Výše uvedené se netýká právnických osob uvedených v ust. § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění (např. územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, školská právnická osoba zřízená územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku atd.).

Úplný výpis je možné získat:

 • u příslušného krajského soudu (u právnické osoby se jedná o krajský soud, v jehož obvodu je obecní soud této právnické osoby; u pobočného spolku se jedná o krajský soud, v jehož obvodu je obecní soud hlavního spolku), nebo
 • elektronicky na rejstříku "Evidence skutečných majitelů" (viz odkaz níže) na základě přihlášení datovou schránkou právnické osoby.

► https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

 

POZOR!

Další povinné přílohy, které nemusí platit pro všechny typy dotací jsou uvedené v jednotlivých formulářích žádosti nebo v programech či výzvách.

Dále je nutné si ověřit v záložkách jednotlivých odborů v sekci "Dotace, NFV a dary", zda k individuální žádosti nejsou požadovány další přílohy či údaje.3. Dar

3.1. Legislativa

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

3.2. Žádost o dar 

Žádost o dar podává žadatel volnou formou. Žádost o dar obsahuje alespoň:

 • jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li podnikatelem, také IČO, popř. DIČ, nebo název, popř. obchodní firmu, sídlo, IČO a identifikaci osob/y jednajících jménem žadatele, je-li žadatel právnickou osobou,
 • požadovanou částku,
 • číslo bankovního účtu žadatele,
 • účel, na který žadatel chce dar použít (pokud ho chce uvést),
 • odůvodnění žádosti,
 • seznam případných příloh žádosti,
 • den vyhotovení žádosti,
 • podpis osob/y zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

3.3. Povinné přílohy k žádosti o dar

 • Čestné prohlášení žadatele o poskytnuté podpoře v režimu de minimis (tzv. podpora malého rozsahu)

► Formulář čestného prohlášení de minimis účinný od 01.06.2024 Typ: DOCX dokument, Velikost: 58.74 kB

Čestné prohlášení žadatele o poskytnuté podpoře v režimu de minimis (čestné prohlášení DM) se podává současně se žádostí o dar.

 • Kopie dokladu o existenci bankovního účtu žadatele (b. ú.), na který budou v případě schválení dotace, NFV a darů zaslány peněžní prostředky
- doklad nesmí být starší 6 měsíců (např. výpis z b. ú. /postačí 1. strana/ apod.)

- z přílohy musí být patrná identifikace majitele b. ú. a číslo b. ú., ostatní údaje je možné znečitelnit

 

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
17
10
5
11 12
4
13
10
14
4
15
1
16
2
17
4
18 19
5
20
17
21
5
22 23 24
3
25
1
26
2
27
10
28
5
29
1
30
3
31
2
1
1
2
4
3
10
4
3

TS Jaroměř

Kotlíkové dotace

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Reklama

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

ČEZ - odstávky

odstávky

Co by Vás mohlo zajímat ?