Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Občané, kteří jsou mimo stanovené úřední hodiny pozvaní, předvolaní nebo objednaní na jednání vyčkají před jednáním v prostoru před podatelnou úřadu, resp. před budovou úřadu (nám. ČSA, č.p. 49), kde si je vyzvedne konkrétní zaměstnanec úřadu.

V případě jednání mimo hlavní budovu úřadu, tj. na Odboru výstavby a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (nám. ČSA, č.p. 3) vyčkají na chodbě před vstupem na jednotlivé odbory, kde si je vyzvedne konkrétní zaměstnanec úřadu. Při jednání na Odboru dopravy a silničního hospodářství (nám. ČSA, č.p. 49) vyčkají v prostoru před vstupem na jednotlivé úseky odboru (vstupy jsou z lokality Na Valech).

Vyzýváme občany, aby omezili návštěvu úřadu pouze na nezbytně nutné záležitosti!!!

Bufet zůstává otevřen pondělí až pátek 10 – 13 hodin.

Aktualizace informací k 19.3.2021

Činnost odboru

Odbor dopravy a silničního hospoddářství

Odbor zajišťuje tyto činnosti:

REGISTR VOZIDEL

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění platných změn

 • vede registr silničních vozidel
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru
 • přiděluje silničním vozidlům registrační značku
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické  osvědčení silničního vozidla
 • provádí zápis a výmaz  zástavního práva k silničním vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla
 • rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu
 • schvaluje  technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného  silničního vozidla
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 • umožní nahlédnutí, nebo poskytne výpis zapsaných údajů v registru vozidel pouze tomu, kdo prokáže právní zájem
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
 • vydává osvědčení k provozování stanice technické kontroly a stanice měření emisí
 • provádí státní odborný dozor nad činností stanic měření emisí
 • projednává správní delikty a přestupky

AUTOŠKOLY, ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ

Zákon  č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění platných změn

 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho  použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • projednává správní delikty a přestupky

REGISTR  ŘIDIČŮ, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění platných změn

 • pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel
 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání  zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství
 • zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti podle § 107 a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • provádí zápis bodů do karty řidiče
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • stanovuje po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci
 • projednává správní delikty a přestupky

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Zákon  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění platných změn

 • výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II.a III.třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
 • výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obcích ve správním obvodu, které nejsou pověřeny výkonem působnosti obecného stavebního úřadu
 • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a  III.třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,  tj.:
  • připojování pozemních komunikací,
  • rozhodnutí o uzavírce a objížďce,
 • vydávání povolení ke zvláštnímu  užívání silnic II.a III.třídy a místních komunikací (umisťování a provozování reklamních poutačů, umisťování, nakládání a skládání věcí nebo materiálů na vozovce, umísťování inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních  vedení všeho druhu v  silničním pozemku, pořádání sportovních aj. akcí, pokud by jimi mohla být  ohrožena plynulost a bezpečnost  silničního provozu),
 • rozhodování o umísťování, případně odstraňování pevných překážek na pozemních komunikacích
 • rozhodování o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie
 • projednává správní delikty a přestupky

DOPRAVNÍ ÚŘAD

Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění platných změn

 • případné provádění licenčního řízení pro městskou hromadnou dopravu
 • případné schvalování jízdních řádů pro městskou hromadnou dopravu
 • vydávání stanoviska pro rozhodování o koncesi pro provozování taxislužby v územním obvodu dopravního úřadu
 • veškeré činnosti týkající se provozování taxislužby (přidělování evidenčních čísel vozidlům taxislužby, vystavování průkazu způsobilosti řidiče  taxislužby, kontrola činnosti apod.)
 • projednává správní delikty a přestupky

POVINNÉ RUČENÍ

Zákon  č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění platných změn

 • projednává správní delikty a přestupky

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29
1
30
1
31 1
3
2
1
3
1
4 5
1
6 7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
4
13
1
14
9
15
14
16
8
17
2
18
1
19
3
20
5
21
4
22
18
23
7
24
1
25 26
4
27
1
28
3
29
7
30
4

TS Jaroměř

Kotlíkové dotace

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Reklama

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

ČEZ - odstávky

odstávky

Co by Vás mohlo zajímat ?