Aktuality:

Rada města schválila pro rok 2019 mimořádný svoz komunálního odpadu v letních měsících každý týden.

Nepřetržitá výluka vlakového spojení ze stanice Jaroměř ve dnech 24.7. - 14.12.2019. Podrobnosti zdezde.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

Festival Brutal Assault se letos koná ve dnech 7.-10. srpna.

Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do 11. listopadu.

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Obsah

Odbor dopravy a silničního hospoddářství

Odbor zajišťuje tyto činnosti:

REGISTR VOZIDEL

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění platných změn

 • vede registr silničních vozidel
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru
 • přiděluje silničním vozidlům registrační značku
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické  osvědčení silničního vozidla
 • provádí zápis a výmaz  zástavního práva k silničním vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla
 • rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu
 • schvaluje  technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného  silničního vozidla
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 • umožní nahlédnutí, nebo poskytne výpis zapsaných údajů v registru vozidel pouze tomu, kdo prokáže právní zájem
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
 • vydává osvědčení k provozování stanice technické kontroly a stanice měření emisí
 • provádí státní odborný dozor nad činností stanic měření emisí
 • projednává správní delikty a přestupky

AUTOŠKOLY, ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ

Zákon  č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění platných změn

 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho  použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • projednává správní delikty a přestupky

REGISTR  ŘIDIČŮ, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění platných změn

 • pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel
 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání  zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství
 • zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti podle § 107 a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • provádí zápis bodů do karty řidiče
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • stanovuje po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci
 • projednává správní delikty a přestupky

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Zákon  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění platných změn

 • výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II.a III.třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
 • výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obcích ve správním obvodu, které nejsou pověřeny výkonem působnosti obecného stavebního úřadu
 • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a  III.třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,  tj.:
  • připojování pozemních komunikací,
  • rozhodnutí o uzavírce a objížďce,
 • vydávání povolení ke zvláštnímu  užívání silnic II.a III.třídy a místních komunikací (umisťování a provozování reklamních poutačů, umisťování, nakládání a skládání věcí nebo materiálů na vozovce, umísťování inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních  vedení všeho druhu v  silničním pozemku, pořádání sportovních aj. akcí, pokud by jimi mohla být  ohrožena plynulost a bezpečnost  silničního provozu),
 • rozhodování o umísťování, případně odstraňování pevných překážek na pozemních komunikacích
 • rozhodování o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie
 • projednává správní delikty a přestupky

DOPRAVNÍ ÚŘAD

Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění platných změn

 • případné provádění licenčního řízení pro městskou hromadnou dopravu
 • případné schvalování jízdních řádů pro městskou hromadnou dopravu
 • vydávání stanoviska pro rozhodování o koncesi pro provozování taxislužby v územním obvodu dopravního úřadu
 • veškeré činnosti týkající se provozování taxislužby (přidělování evidenčních čísel vozidlům taxislužby, vystavování průkazu způsobilosti řidiče  taxislužby, kontrola činnosti apod.)
 • projednává správní delikty a přestupky

POVINNÉ RUČENÍ

Zákon  č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění platných změn

 • projednává správní delikty a přestupky