Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Činnost odboru

Odbor majetku města

Oddělení správy majetku a investic zajišťuje tyto činnosti:

na úseku majetku:

 • správa nemovitostí v majetku města
 • evidence nemovitostí, nájemních smluv, prodejů, výkupů
 • příprava prodejů a výkupů nemovitost v souladu s § 39, odst.1) zákona č.128/2000 Sb.
 • pronájmy nebytových prostor
 • správa městských bytů
 • stanovení a vybírání nájemného v pronajatých prostorách majetku města, tj. v bytových i nebytových prostorech
 • opravy a údržby v městských bytech
 • správa budovy MěÚ po stavební stránce, vnitřní vybavení zajišťuje OOVV
 • správa rekreačního zařízení ve Vyhnánově, j) vyúčtování spotřeby tepla, vody a dalších společných výdajů nájemníků v pronajímaných prostorech majetku města, tj. v bytových i nebytových prostorech
 • zjišťování dotačních titulů z hlediska potřeb města
 • zpracovává odpisový plán a evidenci veškerého majetku určeného pro odepisování
 • zajišťuje inventarizaci majetku za město jako celek
 • odbor eviduje a vymáhá pohledávky, které vznikají na odboru a řídí se při tom platnými zákony, pokyny a právními předpisy
 • zajišťuje úsek místních poplatků za zábor veřejných prostranství, k tomu zajišťuje vydání příslušné vyhlášky
 • vede pokladnu na úseku majetku města

V oblastí správy majetku města vede evidenci nemovitého majetku města, tj. budovy, stavby, technologické celky a trvalé porosty. Eviduje nemovitý majetek ve správě organizací zřízených
městem, tj . s.r.o., příspěvkové organizace, org. složky, vypracování smluv, dodatků, provádění změn. V oblasti správy majetku města vede evidenci nemovitého majetku města, tj. budovy, stavby, pozemky. Zajišťuje a zodpovídá za souhrnnou inventarizaci majetku města, tj. movitého i nemovitého, zajišťuje pronájmy a prodeje nemovitostí ve všech důsledcích, podklady pro vyjasnění majetkových vztahů.
Zajišťuje veškeré úkony spojené se správou, opravami a údržbou nemovitostí v majetku města Jaroměř.
Dále zajišťuje předpisy nájemného a služeb včetně vyúčtování, evidenci plateb, pasportizaci objektů, zpracování smluvních vztahů v oblasti nájemného, odběratelsko -dodavatelských vztahů, dohod o uznání závazků, splátkových kalendářů, organizaci výběrových řízení menšího rozsahu, provádění oprav, údržby a přípravu podkladů pro plány oprav. Vyhotovuje přiznání daně z převodu nemovitostí a daně z nemovitostí, a výběr místních poplatků za zábor veřejného prostranství.
Ve všeobecných činnostech spolupracuje s ostatními odbory, zajišťuje podklady pro jednání odpovídajících komisí, rady a zastupitelstva města.

na úseku investic:

 • zajišťuje vypracování všech stupňů projektové dokumentace pro územní a stavební řízenína investiční akce města, řízené tímto odborem
 • zajišťuje realizaci investičních akcí města
 • vypracovává podmínky výběrových řízení dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek na investiční akce města a dle směrnice města o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 • zajišťuje výběrová řízení a sepisuje návrhy smluv o dílo s budoucími zhotoviteli investičních akcí města
 • provádí technický dozor investora na stavbách města, f) kontroluje a zodpovídá za fakturaci a čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na investiční akce města, zodpovídá za dodržení rozpočtu jednotlivých investičních akcí a dává podněty k řešení nežádoucích odchylek
 • bezprostředně po kolaudaci staveb předkládá podklady k účetnímu převedení dokončených staveb a předává je uživatelům
 • zpracovává prognózy rozvoje města v souladu se zásadami generelu města, navrhuje pořadí přípravy a realizace investic z pohledu potřeb města a předkládá je městským orgánům
 • spolupracuje s komisemi rady města - stavební, regenerační, majetkovou a předkládá návrhy radě města a zastupitelstvu města
 • spolupracuje s příslušnými odbory MěÚJaroměř a Technickými službami města Jaroměř, spolupracuje se správci inženýrských sítí na území města z hlediska provozně-technického i z hlediska rozvoje těchto sítí a zajišťuje jejich koordinaci
 • zajišťuje regeneraci kulturních památek, spolupracuje s odborem výstavby v otázkách nakládání s památkovými objekty, zodpovídá za jejich ochranu při investiční a stavební činnosti města, 
 • zajišťuje realizaci "Programu regenerace MPR a MPZ" včetně metodické pomoci, zajišťuje realizaci "Programu obnovy venkova" včetně metodické pomoci
 • zastupuje město při správních i jiných řízeních organizovaných správními orgány městského nebo krajského úřadu nebo jinými institucemi státní správy v otázkách výstavby nebo rozvoje města, při kterých hájí zájmy města a řídí se schváleným územním plánem, známými záměry rozvoje města, usneseními městských orgánů a stanoviskem starosty nebo jeho zástupců
 • zodpovídá za vytváření a aktualizaci digitální technické mapy města s OV a předává podklady na OINF k dalšímu zpracování v GEOVAPu Pardubice
 • zpracovává a aktualizuje Strategický plán města Jaroměře

oddělení Areál sportovních a volnočasových aktivit Jaroměř (ASVAJ):

 • kompletní zajištění provozu, kontrol a využívání sportovní haly, lehkoatletického stadionu, zimního stadionu a plaveckého areálu

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
17
10
5
11 12
4
13
10
14
4
15
1
16
2
17
4
18 19
5
20
17
21
5
22 23 24
3
25
1
26
2
27
10
28
5
29
1
30
3
31
2
1
1
2
4
3
10
4
3

TS Jaroměř

Kotlíkové dotace

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Reklama

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

ČEZ - odstávky

odstávky

Co by Vás mohlo zajímat ?