Aktuality:

Rada města schválila pro rok 2019 mimořádný svoz komunálního odpadu v letních měsících každý týden.

Nepřetržitá výluka vlakového spojení ze stanice Jaroměř ve dnech 24.7. - 14.12.2019. Podrobnosti zdezde.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

Festival Brutal Assault se letos koná ve dnech 7.-10. srpna.

Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do 11. listopadu.

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Obsah

Odbor majetku města

Oddělení správy majetku a investic zajišťuje tyto činnosti:

na úseku majetku:

 • správa nemovitostí v majetku města
 • evidence nemovitostí, nájemních smluv, prodejů, výkupů
 • příprava prodejů a výkupů nemovitost v souladu s § 39, odst.1) zákona č.128/2000 Sb.
 • pronájmy nebytových prostor
 • správa městských bytů
 • stanovení a vybírání nájemného v pronajatých prostorách majetku města, tj. v bytových i nebytových prostorech
 • opravy a údržby v městských bytech
 • správa budovy MěÚ po stavební stránce, vnitřní vybavení zajišťuje OOVV
 • správa rekreačního zařízení ve Vyhnánově, j) vyúčtování spotřeby tepla, vody a dalších společných výdajů nájemníků v pronajímaných prostorech majetku města, tj. v bytových i nebytových prostorech
 • zjišťování dotačních titulů z hlediska potřeb města
 • zpracovává odpisový plán a evidenci veškerého majetku určeného pro odepisování
 • zajišťuje inventarizaci majetku za město jako celek
 • odbor eviduje a vymáhá pohledávky, které vznikají na odboru a řídí se při tom platnými zákony, pokyny a právními předpisy
 • zajišťuje úsek místních poplatků za zábor veřejných prostranství, k tomu zajišťuje vydání příslušné vyhlášky
 • vede pokladnu na úseku majetku města

V oblastí správy majetku města vede evidenci nemovitého majetku města, tj. budovy, stavby, technologické celky a trvalé porosty. Eviduje nemovitý majetek ve správě organizací zřízených
městem, tj . s.r.o., příspěvkové organizace, org. složky, vypracování smluv, dodatků, provádění změn. V oblasti správy majetku města vede evidenci nemovitého majetku města, tj. budovy, stavby, pozemky. Zajišťuje a zodpovídá za souhrnnou inventarizaci majetku města, tj. movitého i nemovitého, zajišťuje pronájmy a prodeje nemovitostí ve všech důsledcích, podklady pro vyjasnění majetkových vztahů.
Zajišťuje veškeré úkony spojené se správou, opravami a údržbou nemovitostí v majetku města Jaroměř.
Dále zajišťuje předpisy nájemného a služeb včetně vyúčtování, evidenci plateb, pasportizaci objektů, zpracování smluvních vztahů v oblasti nájemného, odběratelsko -dodavatelských vztahů, dohod o uznání závazků, splátkových kalendářů, organizaci výběrových řízení menšího rozsahu, provádění oprav, údržby a přípravu podkladů pro plány oprav. Vyhotovuje přiznání daně z převodu nemovitostí a daně z nemovitostí, a výběr místních poplatků za zábor veřejného prostranství.
Ve všeobecných činnostech spolupracuje s ostatními odbory, zajišťuje podklady pro jednání odpovídajících komisí, rady a zastupitelstva města.

na úseku investic:

 • zajišťuje vypracování všech stupňů projektové dokumentace pro územní a stavební řízenína investiční akce města, řízené tímto odborem
 • zajišťuje realizaci investičních akcí města
 • vypracovává podmínky výběrových řízení dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek na investiční akce města a dle směrnice města o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 • zajišťuje výběrová řízení a sepisuje návrhy smluv o dílo s budoucími zhotoviteli investičních akcí města
 • provádí technický dozor investora na stavbách města, f) kontroluje a zodpovídá za fakturaci a čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na investiční akce města, zodpovídá za dodržení rozpočtu jednotlivých investičních akcí a dává podněty k řešení nežádoucích odchylek
 • bezprostředně po kolaudaci staveb předkládá podklady k účetnímu převedení dokončených staveb a předává je uživatelům
 • zpracovává prognózy rozvoje města v souladu se zásadami generelu města, navrhuje pořadí přípravy a realizace investic z pohledu potřeb města a předkládá je městským orgánům
 • spolupracuje s komisemi rady města - stavební, regenerační, majetkovou a předkládá návrhy radě města a zastupitelstvu města
 • spolupracuje s příslušnými odbory MěÚJaroměř a Technickými službami města Jaroměř, spolupracuje se správci inženýrských sítí na území města z hlediska provozně-technického i z hlediska rozvoje těchto sítí a zajišťuje jejich koordinaci
 • zajišťuje regeneraci kulturních památek, spolupracuje s odborem výstavby v otázkách nakládání s památkovými objekty, zodpovídá za jejich ochranu při investiční a stavební činnosti města, 
 • zajišťuje realizaci "Programu regenerace MPR a MPZ" včetně metodické pomoci, zajišťuje realizaci "Programu obnovy venkova" včetně metodické pomoci
 • zastupuje město při správních i jiných řízeních organizovaných správními orgány městského nebo krajského úřadu nebo jinými institucemi státní správy v otázkách výstavby nebo rozvoje města, při kterých hájí zájmy města a řídí se schváleným územním plánem, známými záměry rozvoje města, usneseními městských orgánů a stanoviskem starosty nebo jeho zástupců
 • zodpovídá za vytváření a aktualizaci digitální technické mapy města s OV a předává podklady na OINF k dalšímu zpracování v GEOVAPu Pardubice
 • zpracovává a aktualizuje Strategický plán města Jaroměře

oddělení Areál sportovních a volnočasových aktivit Jaroměř (ASVAJ):

 • kompletní zajištění provozu, kontrol a využívání sportovní haly, lehkoatletického stadionu, zimního stadionu a plaveckého areálu