Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Památková péče

Odbor výstavby (Památková péče)

 • v přenesené působnosti státní správy vykonává a organizuje státní památkovou péči ve správním obvodu obce s rozšířenou působností v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „památkový zákon“), pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče,
 • podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,
 • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci (MPR Josefov – Městská památková rezervace Josefov), v památkové zóně (MPZ Jaroměř – Městská památková zóna Jaroměř) nebo v ochranném pásmu, a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů,
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace (MPR Josefov) nebo památkové zóny (MPZ Jaroměř), nejde-li o působnost ministerstva kultury nebo působnost krajského úřadu, a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,
 • usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi,
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,
 • vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci (MPR Josefov), v památkové zóně (MPZ Jaroměř) nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče,
 • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování památkového zákona a jeho prováděcích předpisů,
 • plní další úkoly stanovené mu památkovým zákonem,
 • při plnění svých úkolů se opírá o odbornou pomoc odborné organizace státní památkové péče (Národní památkový ústav),
 • v přenesené působnosti státní správy vykonává evidenci válečných hrobů podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • ve svém správním obvodu dále zajišťuje agendu týkající se dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a v případě dotačního programu „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ vydává rozhodnutí o poskytnutí účelového finančního příspěvku na obnovu kulturních památek jejich vlastníkům, v obou případech spolupracuje s Ministerstvem kultury České republiky,
 • ve spolupráci s odborem majetku města (OMM) zajišťuje evidenci kulturních památek místního významu a jejich údržbu,
 • referent památkové péče je členem komise regenerační a konverzní, která je ustanovená radou města,
 • vede archiv dokumentací staveb, dokladů a dokumentů a zajišťuje činnosti spojené s revitalizací městské části Josefov,
 • eviduje a vymáhá pohledávky, které vznikají při výkonu památkové péče a řídí se při tom platnými právními předpisy.

 


 Městská památková zóna Jaroměř

Městská památková zóna Jaroměř byla stanovena vyhláškou o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17. října 1990 z důvodu zachování kulturně historických a urbanisticko-architektonických hodnot historického jádra při rozvoji města, aby jako organická součást životního prostředí sloužila kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti. Hranice městské památkové zóny Jaroměř.


 Městská památková rezervace Josefov

Prohlášením historického města Josefova za památkovou rezervaci výnosem MK ČSR č. j.: 16.417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987 se zabezpečuje zvýšená ochrana této ve střední Evropě ojedinělé pevnosti, dokládající vrcholné stádium obranného systému pevnostního stavitelství 18. století s městským stavebním útvarem, vybudovaným plně v intencích urbanistických a architektonických zásad a představ klasicismu. Hranice městské památkové rezervace Josefov.
Rozsah hranice ochranného pásma Městské památkové rezervace Josefov je stanoven rozhodnutím z roku 28.8.1987, vedeným pod č.j. kult./480/87.

 Válečné hroby

Podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, jsou válečnými hroby nejen místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války, ale také pietní místa (pamětní desky, pomníky nebo jiné památníky), která takovéto osoby připomínají.
Válečné hroby i pietní místa jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany ČR a která je veřejně přístupná na webových stránkách http://www.valecnehroby.army.cz/.


 Další informace o kulturních památkách

Na webových stránkách www.monumnet.npu.cz  (stávající zatím aktualizovaný portál)  nebo  www.pamatkovykatalog.cz  (nový portál od roku 2016 průběžně doplňovaný o chybějící data) naleznete systém evidence památek, obsahující komplexní údaje ke kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkově chráněným územím, ochranným pásmům a nově také k dalším hodnotným objektům, jichž se zájem památkové péče dotýká. Naleznete zde základní popisné informace včetně fotografie památky a odkazu na její umístění v katastrální mapě. Nebo je možné použít mapu geoportálu Národního památkového ústavu.


 Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Jedná se o dotační program Ministerstva kultury, jehož finanční prostředky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se v případě správního území obce s rozšířenou působností Jaroměř nalézají mimo Městskou památkovou rezervaci Josefov a Městskou památkovou zónu Jaroměř, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).“
Bližší informace o tomto dotačním programu jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva kultury ČR.

Kontaktní osoba pro správní území obce s rozšířenou působností Jaroměř:
Jiří Svatoš, referent odboru výstavby
tel.:  491 847 259,  email:  svatos@jaromer-josefov.cz


Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Jedná se o dotační program Ministerstva kultury, jehož finanční prostředky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se v případě správního území obce s rozšířenou působností Jaroměř nalézají v Městské památkové rezervaci Josefov a Městské  památkové zóně Jaroměř, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.
Bližší informace o tomto dotačním programu jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva kultury ČR.

Kontaktní osoba pro správní území Jaroměře:
Ing. Eva Libichová, referent oddělení investic a rozvoje odboru majetku města
tel.:  491 847 173,  email: libichova@jaromer-josefov.cz 

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29
1
30
1
31 1
3
2
1
3
1
4 5
1
6 7
2
8
2
9
1
10
2
11
2
12
5
13
3
14
8
15
26
16
8
17
2
18
1
19
3
20
5
21
4
22
18
23
7
24
1
25 26
4
27
1
28
3
29
7
30
4

TS Jaroměř

Kotlíkové dotace

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Reklama

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

ČEZ - odstávky

odstávky

Co by Vás mohlo zajímat ?