Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Povodňová komise města a povodňová komise obce s rozšířenou působností

  • Povodňová komise města Jaroměř

Dle § 78, zákona č. 254/2001 Sb. O vodách
Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce,
b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,
c) provádějí povodňové prohlídky,
d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,
e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,
g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,
h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce,
k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
l) provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,
m) vedou záznamy v povodňové knize.
 

Složení Povodňové komise města:

Předseda Povodňové komise města Jaroměř
starosta města - Josef Horáček - horacek@jaromer-josefov.cz

Osoba Kontakt
Ing. Petr Filipec - 1. místopředseda PK filipec@jaromer-josefov.cz
Ing. Ludvík Blaha. - 2. místopředseda blaha@jaromer-josefov.cz
Žíla Jan - člen komise zila@jaromer-josefov.cz
Jiří Pacovský - člen komise

pacovsky@jaromer-josefov.cz

 

  • Povodňová komise obce s rozšířenou působností Jaroměř

 

Dle § 79, zákona č. 254/2001 Sb. O vodách
Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a obce s rozšířenou působností pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje.

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

a) potvrzují soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností,
b) zpracovávají povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládají jej správci povodí k odbornému stanovisku,
c) organizují provádění povodňových prohlídek,
d) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
e) organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi,
f) ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,
g) organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu obce s rozšířenou působností, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky,
h) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
i) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
j) využívají pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky,
k) v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizují po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
l) spolupracují v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
m) soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,
n) vedou záznamy v povodňové knize.
 

Složení Povodňové komise obce s rozšířenou působností:

Předseda Povodňové komise ORP Jaroměř
starosta města - Josef Horáček - horacek@jaromer-josefov.cz

Odborná skupina součinnosti a komunikace

Osoba Kontakt
Josef Fleišar - 1. vedoucí fleisar@jaromer-josefov.cz
Pavel Čapek - 2. vedoucí capek@jaromer-josefov.cz
Karel Fähnrich fahnrich@jaromer-josefov.cz
Pavlína Karasová - telefonistka karasova@jaromer-josefov.cz
Renáta Všetečková - telefonistka vseteckova@jaromer-josefov.cz
Jiří Kubina - tiskový mluvčí kubina@jaromer-josefov.cz

 

Odborná skupina týlového zabezpečení

Osoba Kontakt
Ing. Ludvík Blaha - 1. vedoucí + tajemník KŠ a BR blaha@jaromer-josefov.cz
Iveta Kovaříková - 2. vedoucí tsm.kovarikova@seznam.cz
Iveta Neumannová neumannova@jaromer-josefov.cz
Jana Hájková hajkova@jaromer-josefov.cz
Ivan Hejna mvak.jaromer@wo.cz
Ing. Jan Karpíšek karpisek@jaromer-josefov.cz
Ing. Tomáš Steklý energetika.jaromer@seznam.cz

 

Odborná skupina analýzy situace a plánování

Osoba Kontakt
Ing. Petr FIlipec - 1. vedoucí filipec@jaromer-josefov.cz
Ing. Hana Hřivnová - 2. vedoucí hrivnova@jaromer-josefov.cz
Petra Mertlíková, DiS.- zapisovatelka mertlikova@jaromer-josefov.cz
Jana Gajdošová - zapisovatelka gajdosova@jaromer-josefov.cz
Jan Hofman - telefonista jan.hofman@jaromer-josefov.cz
Ing. Šárka Jandíková - telefonista jandikova@jaromer-josefov.cz

 

Odborná skupina nasazení sil a prostředků

Osoba Kontakt
Ing. Jiří Kotland - 1. vedoucí kotland@jaromer-josefov.cz
Ing. Aneta Krušinová - 2. vedoucí krusinova@jaromer-josefov.cz
   
Pavel Rydval, DiS. rydval@jaromer-josefov.cz
Ing. Jiří Mikulka mikulka@jaromer-josefov.cz

 

Odborná skupina ochrany obyvatelstva

Osoba Kontakt
Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová - 1. vedoucí hajpislova@jaromer-josefov.cz
Ing. Jiří Kulhavý - 2. vedoucí kulhavy@jaromer-josefov.cz
Ing. Bohumila Steklá stekla@jaromer-josefov.cz
Mgr. Jiří Pilný pilny@jaromer-josefov.cz
Dana Hukelová hukelova@jaromer-josefov.cz
Bc. Pavel Čižmář pavel.cizmar@tiscali.cz

 

Praktické informace

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1
1
2
1
3 4
1
5
2
6
1
7 8 9
1
10 11
1
12
1
13
4
14
1
15
4
16
3
17
1
18
1
19
4
20
2
21
2
22
1
23
4
24
6
25
24
26
10
27
2
28
1
29
4
30
4
31
2
1
8
2
3

TS Jaroměř

Kotlíkové dotace

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Reklama

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

ČEZ - odstávky

odstávky

Co by Vás mohlo zajímat ?