Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Územní plánování

Odbor výstavby (Úřad územního plánování)

 • pořizuje a posuzuje územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady pro obce v našem správním obvodu včetně kontroly. Provádí konzultační a poradenskou činnost na úseku územního plánování
 • pořizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady a územní studie)
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu 
 • pořizuje územně plánovací dokumentaci (územní plán a regulační plány) města a obcí na jejich žádost v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností 
 • aktualizuje územní plán města a obcí v celém správním obvodu, připravuje proces schvalování změn územního plánu 
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti 
 • zajišťuje digitalizaci všech změn provedených v územním plánu města 
 • účastní se jednání spojených s výkonem činností úřadu územního plánování (např. v souvislosti s vydáváním závazných stanovisek) 
 • poskytuje přehled pozemků vhodných k zástavbě bytové, občanské a průmyslové 
 • spolupracuje při zpracování plánovacích smluv 
 • organizuje výběrová řízení na zpracovatele územně plánovací dokumentace 
 • podílí se na zpracování technické mapy města 
 • spolupracuje s Pozemkovým fondem 
 • spolupracuje s komisemi rady města – stavební a majetkovou 
 • spolupracuje s příslušnými odbory MěÚ Jaroměř
   

Územní plán Jaroměře a obcí ve správním obvodu

Územně analytické podklady

Informace k územně analytickým podkladům dle § 166 odst. 2 stavebního zákona

Územní studie

Dotace na úseku územního plánování

 


 Územní plán Jaroměře a obcí ve správním obvodu

Územní plán je územně plánovací dokumentací, která stanoví základní koncepci rozvoje a ochrany hodnot území obce, plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Město Jaroměř je obec s rozšířenou působností, která na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vykonává v přenesené působnosti územně plánovací činnost pro území obce a na základě žádosti i pro obce ve svém správním obvodu. Do územně plánovací dokumentace je možné nahlížet nejlépe v úřední dny (tj. pondělí a středa od 8°° do 12°° a od 13°° do 17°° hod., v ostatní dny doporučujeme po předchozí domluvě).

Správní obvod úřadu územního plánování

 
Obec
Nabytí
účinnosti ÚPD
Projednané
změny ÚPD
Doplňující informace
Dolany 04.01.2006 Změna č. 1 (07.01.2013) Projednává se nový územní plán
Heřmanice 13.05.2022    
Hořenice 18.07.2008 Změna č. 1 (18.10.2015)
Právní stav po vydání změny č. 1

Urbanistická studie Hořenice (ukončena možnost využití)
Projednává se změna č. 2
Projednává se změna č. 3

Chvalkovice 08.06.2018   Pořizuje se změna č. 1 zkráceným postupem
Jaroměř 14.07.2017 Změna č. 1 (31.07.2020)
Změna č. 2
(11.08.2022)
Pořizuje se změna č. 3 a změna č. 4 zkráceným postupem
Jasenná 29.06.2001 Změna č. 1 (29.06.2011)
Změna č. 1b (05.04.2012)
Změna č. 2 (01.10.2010)
Projednává se nový územní plán
Nový Ples 08.03.2023

 

 
Rasošky 21.06.2000 Změna č. 1 (07.12.2009)
Změna č. 2 (29.09.2010)
Změna č. 3 (29.09.2010)
Změna č. 4 (28.09.2016)
Právní stav po vydání změn č. 1 - 4 
Projednává se nový územní plán
Rožnov 01.09.2000 Změna č. 1 (19.01.2007)
Změna č. 2 (09.03.2010)
Změna č. 3 (12.08.2010)
Projednává se nový územní plán
Rychnovek 15.08.2001 Změna č. 1 (29.12.2006)
Změna č. 2 (26.12.2009)
Změna č. 3 (27.04.2011)
Projednává se nový územní plán
Šestajovice 24.06.2016 Změna č. 1 (09.11.2023)  
Velichovky 24.02.2000 Změna č. 1 (01.07.2009)
Změna č. 2 (14.05.2009)
Změna č. 3 (17.12.2016)
Projednává se nový územní plán
Velký Třebešov 03.07.2011 Změna č. 1 (18.01.2013)
Právní stav po vydání změny č. 1

Zpráva o uplatňování územního plánu Velký Třebešov za období červenec 2011 až únor 2017

Pořizuje se změna č. 3 zkráceným postupem

Vlkov 15.09.2016    
Zaloňov 14.05.2000 Změna č. 1 (27.06.2008)
Změna č. 2 (02.04.2015)
Právní stav po vydání změny č. 2
Projednává se nový územní plán

V uvedené tabulce jsou uvedeny stavy územně plánovacích dokumentací jednotlivých obcí. Územně plánovací okumentace se otevře po kliknutí na příslušný název v tabulce (červeně podrtržený text). Do kompletních dokumentací obcí je možné nahlédnout na příslušné obci, stavebním úřadu a úřadu územního plánování MěÚ Jaroměř a Krajském úřadu Královéhradeckého kraje.
Další informace a územně plánovací dokumentace obcí v rámci ORP Jaroměř naleznete mj. na stránkách Krajského úřadu královéhradeckého kraje.

 


 Územně analytické podklady

Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP) pořizuje pro svůj správní obvod obce s rozšířenou působností úřad územního plánování Městského úřadu Jaroměř. ÚAP jsou souborem základních údajů o území, které slouží jako podklad pro tvorbu územních plánů jednotlivých obcí.

Jaroměřské náměstíÚzemně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (rozbor udržitelného rozvoje území).

Územně analytické podklady v kompletním výčtu zahrnují 119 sledovaných jevů, tyto jevy naleznete v příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

V analytické části dokumentace je vyhodnocována udržitelnost rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tomto tématickém členění:

 • Horninové prostředí a geologie
 • Vodní režim
 • Hygiena životního prostředí
 • Ochrana přírody a krajiny
 • Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • Veřejná dopravní a technická infrastruktura
 • Sociodemografické podmínky
 • Bydlení
 • Rekreace a cestovní ruch
 • Hospodářské podmínky

V závěru ÚAP je vyváženost vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Poslední část dokumentace stanovuje problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.

Územně analytické podklady byly poprvé pořízeny v prosinci 2008. Aktualizace údajů o území byla prováděna průběžně na základě vlastních průzkumů, doplňujících průzkumů a rozborů a nových údajů o území zaslaných od jejich poskytovatelů.

Dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů byla po dvou letech (v prosinci 2010) pořízena I. úplná aktualizace ÚAP pro obec s rozšířenou působností. Aktualizaci ÚAP provedl Městský úřad Jaroměř, odbor investic a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování ve spolupráci s ATELIEREM CHARVÁT, s.r.o. K 21.12.2010 byla úplná aktualizace ÚAP předána na Krajský úřad Královéhradeckého Kraje.

V prosinci 2012 byla pořízena 2. úplná aktualizace ÚAP ORP Jaroměř. Aktualizaci provedl Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, oddělení úřadu územního plánování v kooperaci se společností Atelier Charvát, s.r.o., II. úplná aktualizace byla předána na Krajský úřad Královéhradeckého Kraje dne 18.12.2012.

V prosinci 2014 byla pořízena 3. úplná aktualizace ÚAP ORP Jaroměř. Návrh aktualizace byl projednán 15.12.2014 se zástupci jednotlivých obcí. Aktualizaci provedl Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, úřad územního plánování a 3. úplná aktualizace byla předána na Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 22.12.2014.

V prosinci 2016 byla pořízena 4. úplná aktualizace ÚAP ORP Jaroměř. Návrh 4. aktualizace ÚAP byl projednán 19.12.2016 se zástupci jednotlivých obcí. Pořizovatelem a zpracovatelem 4. úplné aktualizace ÚAP ORP Jaroměř je Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, úřad územního plánování. 4. úplná aktualizace byla předána na krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 22.12.2016.

V prosinci 2020 byla pořízena 5. úplná aktualizace ÚAP ORP Jaroměř, do pořízení a projednání Návrhu 5. aktualizace ÚAP zasáhlo vyhlášení nouzového stavu a s tím související mimořádná opatření v době pandemie. V současné době se pořizuje 6. úplná aktualizace ÚAP ORP Jaroměř.

Projekt Územně analytické podklady správního území obce Jaroměř byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

logo iop

 


 Informace k územně analytickým podkladům dle § 166 odst. 2 stavebního zákona

Informace k územně analytickým podkladům (ÚAP) ORP Jaroměř dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle ust.
§ 27 stavebního zákona.

Vlastníci technické infrastruktury na území ORP Jaroměř

Vodovody a kanalizace

 • Český hydrometeorologický ústav pobočka Hradec Králové, IČ: 20699, Dvorská 410, 503 11 Hradec Králové
 • Městské vodovody a kanalizace, s.r.o., IČ: 25260952, 5. května 148, 551 01 Jaroměř
 • Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IČ: 60162694, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
 • Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČ: 27260364, Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
 • Vodovody a kanalizace Náchod a.s., IČ: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod

Energetika

 • ČEPS a.s., IČ: 25702556, Elektrárenská 774/5, 101 52 Praha 10
 • ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 • Energetika s.r.o., IČ: 25289799, Národní 83, 551 01 Jaroměř
 • Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IČ: 60162694, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
 • RWE GasNet, s.r.o. (zastoupený na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o.), IČ: 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
 • VČP Net, s.r.o. (zastoupený na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o.), IČ: 27935311, Pražská třída 485/3, 500 04 Hradec Králové

Komunikační a spojové služby

 • Air Telecom s.r.o., IČ: 24262137, Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9
 • ALPHA Stylsoft s.r.o., IČ: 25978152, Wonkova 432/1b, 500 02 Hradec Králové
 • ČD – Telematika a.s., IČ: 61459445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
 • Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
 • České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
 • ČEZ ICT Services a.s., IČ: 26470411, Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4
 • itself s.r.o., IČ: 18826016, Pálavské náměstí 4343/1, 625 00 Brno
 • Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IČ: 60162694, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
 • SŽDC s.r.o., Technická ústředna dopravní cesty, IČ: 70994234, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň
 • T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4

Vlastníci dopravní infrastruktury na území ORP Jaroměř

Letecké stavby

 • Ministerstvo obrany ČR, VUSS Pardubice, IČ: 60162694, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice

Silnice I. třídy

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, odbor silniční databanky, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava

Silnice II. a III. třídy

 • Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Železnice

 • SŽDC, s.o., IČ: 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 • SŽDC s.r.o., Technická ústředna dopravní cesty, IČ: 70994234, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň


Dále jednotlivé obce v ORP Jaroměř, které mají technickou a dopravní infrastrukturu ve vlastnictví (např. vodovody, kanalizace, místní komunikace atd.).
 

 


 Územní studie

 

Územní studie ÚS 3 - NA VRŠÍCH I

Je pořízena na základě požadavku vyplývajícího z územně plánovací dokumentace a je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle ustanovení
§ 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Územní studie.pdf (1.41 MB)

US 1 Textová část.pdf (603.64 kB)

US 2 Výkres širších vztahů v rámci polohy města a ideový záměr návrhu.pdf (4.31 MB)

US 3 Situace architektonicko urbanistického řešení.pdf (3.64 MB)

US 4 Situace se zákresem návrhu do ortofotomapy.pdf (3.33 MB)

US 5 Koordinační výkres.pdf (2.83 MB)

US 6 Návrh koncepce  veřejných prostranství včetně dopravy.pdf (1.4 MB)

US 7 Návrh koncepce inženýrských sítí.pdf (254.25 kB)

US 8 Situace s návrhem dělení pozemků pro dohodu o parcelaci.pdf (257.74 kB)

 

Územní studie VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V CENTRU MĚSTA

Je pořízena z podnětu Města Jaroměř a je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle ustanovení § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Územní studie (21.18 MB)

Širší vztahy (3.15 MB)

Situace urbanistického a architektonického řešení (4.9 MB)

Koncepce veřejných prostranství (5.38 MB)

Řešení dopravní infrastruktury (5.51 MB)

Řešení technické infrastruktury (1.91 MB)

Koordinační výkres (4.7 MB)

P1 Analytická část (10.98 MB)

P2 Participace (5.62 MB)

 


 Dotace na úseku územního plánování

Rádi bychom Vás informovali o možné podpoře pořízení dokumentů územního rozvoje.

V současné době bychom Vás chtěli upozornit na Národní program na podporu územně plánovacích činností obcí, na dotační titul Územní plán, o kterém naleznete bližší informace zde.

Mimo jiné, tak jako v minulých letech je možné žádat o dotace poskytované Krajským úřadem z programu na podporu územních plánů obcí http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/.

 

Bylo možné čerpání dle výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), jehož prioritou je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Tento program je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a celkově je pro IROP určeno 4,64 miliardy EUR. Program je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj.

Z hlediska prioritní osy -3- Dobrá správa a zefektivnění veřejných institucí je specifický cíl 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, pro tento specifický cíl bylo vyčleněno 46 mil. EUR, tj. cca 1,1 mld. Kč.

V rámci tohoto specifického cíle IROP 3.3 je možné získat finanční prostředky na následující aktivity:

1) Pořízení územních plánů (včetně vybraných změn územních plánů) - ukončený příjem žádostí do 31.3.2017

2) Pořízení regulačních plánů, nenahrazujících územní rozhodnutí - ukončený příjem žádostí do 31.3.2017

3) Pořízení územních studií - výzva prodloužena do 10.10.2017

 • zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu
 • zaměřených na veřejnou dopravní infrastrukturu
 • zaměřených na veřejná prostranství
 • zaměřených na řešení krajiny

Pod tímto odkazem, (případně v této starší brožuře s výzvou do března 2017) naleznete kritéria, podmínky a informace o možnosti čerpání. Bližší informace lze nalézt také na http://dotaceeu.cz/irop.

 

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
17
10
5
11 12
4
13
10
14
4
15
1
16
2
17
4
18 19
5
20
17
21
5
22 23 24
3
25
1
26
2
27
10
28
5
29
1
30
3
31
2
1
1
2
4
3
10
4
3

TS Jaroměř

Kotlíkové dotace

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Reklama

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

ČEZ - odstávky

odstávky

Co by Vás mohlo zajímat ?