Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Základní pojmy

Mimořádná událost 

Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
 

Základní rozdělení mimořádných událostí

Systémové rozdělení mimořádných událostí, se kterými se můžete setkat.

I. Přírodní (naturogenní) mimořádné události

- lokálního charakteru

- celosvětového charakteru
  II. Antropogenní mimořádné události – mimořádné události způsobené činností člověka

- způsobené úmyslně

- způsobené neúmyslně

- mající nevojenský charakter

- mající vojenský charakter

III. Mimořádné události způsobené smíšenými příčinami

Základní dělení přírodních mimořádných událostí:

  1. Abiotické mimořádné události – způsobené neživou přírodou
  2. Biotické mimořádné události – způsobené živou přírodou
  3. Kosmogenní mimořádné události – způsobené kosmickými vlivy

Základní dělení antropogenních mimořádných události:

  1. Technogenní mimořádné události - provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou
  2. Sociogenní mimořádné události – společenské a sociální
  3. Ekonomické mimořádné události – mající hospodářský charakter

Abiotické mimořádné události:

Krupobití

Sněhové laviny

Tsunami

Sopečná činnost

Půdní eroze, degradace kvality půdy, splavování půd do vodních toků

Geomagnetické anomálie, přepólování zemských pólů

Propad zemských dutin

Mlhy – dlouhodobá ztráta viditelnosti

Radioaktivita přírodního prostředí, únik radonu, zvýšené radioaktivní pozadí
Posuny říčních koryt

Vysychání  a znehodnocování vodních zdrojů

Sněhové kalamity

Silné mrazy a vznik námraz

Náledí a ledovky

Zemětřesení

Svahové nestability a zemské sesuvy

Dlouhodobé inverzní situace

Požáry způsobené přírodními vlivy

Přirozené povodně a záplavy, přívalové povodně

Vydatné, dlouhodobé srážky
Extrémní dlouhodobá sucha
Extrémní větrné jevy - vichřice, větrné poryvy, větrné víry – tornáda
Extrémní atmosférické výboje

Narušení krajinných celků a celkové ekologické rovnováhy
Globální změna klimatu

Biotické mimořádné události:

Epifylie – rozsáhlá nákaza rostlin Epizootie – rozsáhlá nákaza zvířat
Epidemie – velká nákaza lidí
Přemnožení přírodních škůdců a parazitů
Živočišní a rostlinní vetřelci
Rychlé vymírání druhů

Kosmogenní mimořádné události:

Narušení ozónové vrstvy

Velké sluneční erupce

Pád kosmických těles, meteorických dešťů

Extrémní kosmické záření

Výbuch supernovy

Technogenní mimořádné události:

Nezvládnuté genové a biologické manipulace

Havárie v dopravě s výronem nebo únikem nebezpečných látek, únikem biologických agens a toxinů, únik radioaktivních látek
Závažné dopravní havárie v silniční, železniční, letecké, městské, lodní dopravě a  na lanovkách

Důlní mimořádné události – nekontrolovaný výstup důlních plynů, důlní neštěstí, důlní otřesy s vlivem na stabilitu, propad starých důlních děl

Havárie spojené s těžbou nerostů a surovin

Průvaly odkališť a zamoření vodotečí nebezpečnými látkami

Radiační havárie velkého rozsahu
Technologické havárie spojené s výronem  nebo únikem nebezpečných látek
Rozsáhlé ropné havárie
Požáry v zástavbě a průmyslu

Výbuchy v zástavbě a průmyslu, výbuchy skladů trhavin, výbušnin, munice a střeliva
Rozsáhlé mechanické a statické poruchy staveb a zařízení
Mimořádné události v tunelech a jiných podzemních stavbách
Narušení hrází vodohospodářských děl a vznik zvláštních povodní
Nepříznivé působení člověka na životní prostředí (ekologické havárie) – smog, skleníkový efekt, ztenčování ozónové vrstvy, toxické a infekční odpady, likvidace ekologické rovnováhy, neodborné používání agrochemikálií, odpady ve vodních tocích apod.

Rozsáhlé ekologické havárie, přesahující hranice států

Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení dodávek elektrické energie, plynu a tepla velkého rozsahu
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu
Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu
Narušení funkčnosti dopravních systémů
Narušení funkčnosti informačních systémů kritické informační infrastruktury a funkčnosti významných systémů elektronických komunikací

Sociogenní mimořádné události:

Migrační vlny a rozsáhlá emigrace ze státu
Rozvoj rasové, národností, náboženské a jiných nesnášenlivostí
Hromadné zdravotní postižení osob mimo epidemií
Hrozba teroristických akcí, aktivity vnitřního a mezinárodního zločinu a terorismu
Závažné narušení veřejného pořádku, nárůst závažné majetkové a násilné kriminality, soupeření militantních nebo extrémních politických skupin mezi sebou Ohrožení života a zdraví občanů jiných zemí takového rozsahu, kdy je vyžadována humanitární pomoc nebo nasazení záchranných sil v rámci zahraniční pomoci
Ohrožení demokratických základů státu extrémistickými politickými skupinami
Psychosociální negativní jevy
Záměrné šíření poplašných a nepravdivých zpráv, vyvolávání stavu paniky
Záměrné šíření drogových závislostí
Použití zbraní hromadného ničení jaderných, chemických a biologických
Decimování  a vyhlazování obyvatelstva
Vlivy přelidnění

Násilné akce subjektů cizí moci spojené s použitím vojenských sil a prostředků na území, ke kterému jsou plněny spojenecké závazky nebo je poskytována mezinárodní humanitární pomoc.
Diverzní činnost spojená s přípravou vojenské agrese nebo v průběhu vojenské agrese.
Vnější vojenské napadení států nebo jeho spojenců.
Ohrožení základních demokratických hodnot v takovém rozsahu, že je požadováno nasazení ozbrojených sil pro provedení mezinárodní  mírové nebo humanitární operace.

Ekonomické mimořádné události:

Totální zhroucení ekonomik států

Přenos hospodářských krizí z důvodů propojení ekonomik

Hospodářské sankce a politickohospodářský nátlak

Narušení finančního a devizového hospodářství států

Globální hospodářské krize

Zdroj:

Modrá kniha – MV – GŘ HZS ČR – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

RNDr. Ivan Veverka CSc. – Vybrané kapitoly krizového řízení, Policejní akademie Praha, 2003

 

Krizová situace


Je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizové stavy“).

 

Krizové stavy

 

Krizové stavy


Krizové opatření
je organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob,

Pracovní povinnost fyzické osoby
je vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, která je nutná pro řešení krizové situace a kterou je tato osoba povinna konat v místě určeném orgánem krizového řízení,

Pracovní výpomoc fyzických osob 
je vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení,

Věcný prostředek
je movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba, pokud tuto věc nebo službu lze využít při řešení krizové situace,

Kritická infrastruktura
je prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jeho funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu,

Krizový plán 
obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací,

Plán krizové připravenosti
plán, ve kterém je upravena příprava příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací,

 

Zpět

Praktické informace

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29
1
30
1
31 1
3
2
1
3
1
4 5
1
6 7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
4
13
1
14
9
15
14
16
8
17
2
18
1
19
3
20
5
21
4
22
18
23
7
24
1
25 26
4
27
1
28
3
29
7
30
4

TS Jaroměř

Kotlíkové dotace

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Reklama

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

ČEZ - odstávky

odstávky

Co by Vás mohlo zajímat ?