Aktuality:

Příští jednání Zastupitelstva města se koná ve středu 25. září v 15:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Jaroměři (program zde).

Upozornění pro občany - MUDr. Houfová přestěhovala svou ordinaci.

Upozornění na uzavření železničního přejezdu „Velké závory“ a s tím související změny jízdních řádů

Příprava rozpočtu města Jaroměře na rok 2020 – výzva občanům, organizacím

Výzva zájemcům o stánkový prodej u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu na jaroměřském náměstí

Rada města schválila pro rok 2019 mimořádný svoz komunálního odpadu v letních měsících každý týden.

Nepřetržitá výluka vlakového spojení ze stanice Jaroměř ve dnech 24.7. - 14.12.2019. Podrobnosti zdezde.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do 11. listopadu.

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Mimořádná událost 
Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizová situace
Je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizové stavy“).

Specifikace typů mimořádných událostí 
1. Přírodní 

a. Živelní pohromy 

 • dlouhotrvající sucha, 
 • dlouhodobá inverzní situace, 
 • povodně velkého rozsahu, 
 • jiné živelní pohromy velkého rozsahu (např. rozsáhlé lesní požáry, sněhová kalamita, vichřice, sesuvy, zemětřesení apod.), 

b. Hromadné nákazy 

 • epidemie – hromadné nákazy osob, 
 • epifytie – hromadné nákazy polních kultur, 
 • epizootie – hromadné nákazy zvířat, 


2. Antropogenní 
 . Provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou 

 • radiační havárie velkého rozsahu, 
 • havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky, 
 • jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu, požáry, exploze, destrukce nadzemních a podzemních částí staveb, 
 • narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně, 
 • znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu, 


3. Vnitrostátní společenské, sociální a ekonomické krize 

 • narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu, 
 • narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu, 
 • narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu, 
 • narušení dodávek potravin velkého rozsahu, 
 • narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu, 
 • narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu, 
 • narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu, 
 • narušení funkčnosti veřejných komunikačních vazeb velkého rozsahu, 
 • narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu, 
 • migrační vlny velkého rozsahu, 
 • hromadné postižení osob mimo epidemií, 
 • hrozba nebo provedení závažných teroristických akcí, aktivity vnitrostátního nebo mezinárodního zločinu nebo terorismu, 
 • závažné narušení veřejného pořádku nebo nárůst závažné majetkové a násilné kriminality velkého rozsahu, 
 • ohrožení života a zdraví občanů v jiných zemích takového rozsahu a charakteru, že je požadováno okamžité poskytnutí materiální nebo finanční humanitární pomoci nebo nasazení záchranných sil a prostředků státních a dobrovolných organizací ČR v rámci zahraniční pomoci, 
 • ohrožení demokratických základů státu extrémistickými politickými silami, 
 • násilné akce subjektů cizí moci spojené s použitím vojenských sil a prostředků proti chráněným zájmům a vyvolané účastí státu v mezinárodních mírových a humanitárních misí nebo plněním jeho spojeneckých závazků, 
 • rozsáhlá a závažná diverzní činnost spojená se zjevnou přípravou vojenské agrese subjektu cizí moci, 
 • vnější vojenské napadení státu nebo spojenců, 
 • hrožení základních hodnot demokracie, svobody občanů v jiných zemích takového rozsahu a charakteru, že ohrožuje bezpečnost mezinárodního prostředí a je požadováno i nasazení ozbrojených sil k provedení mezinárodní mírové nebo humanitární operace. 


Krizové opatření
je organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob,

Pracovní povinnost fyzické osoby
je vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, která je nutná pro řešení krizové situace a kterou je tato osoba povinna konat v místě určeném orgánem krizového řízení,

Pracovní výpomoc fyzických osob 
je vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení,

Věcný prostředek
je movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba, pokud tuto věc nebo službu lze využít při řešení krizové situace,

Kritická infrastruktura
je prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jeho funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu,

Krizový plán 
obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací,

Plán krizové připravenosti
plán, ve kterém je upravena příprava příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací,

 

Krizové stavy

Krizové stavy

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoInstagram

Internetové objednávání

Objednávání na určitý termínAktuální stav na přepážkách

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoDSO Kladská stezkaEuroregion Glacensis

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0