Aktuality:

Ve dnech 1.4.-2.5.2018 nebude svítit veřejné osvětlení v ul. Nádražní od parkoviště ČD po vlečku z důvodu výstavby dopravního terminálu a překládky kabelů.

Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do 11. listopadu.

Základní informace k volbám do Evropského parlamentu najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Obsah

Odbor životního prostředí

Lesní hospodářství a myslivost

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha bez protokolárně převzaté lesní hodpodářské osnovy Staženo: 216x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha s protokolárně převzatou osnovou Staženo: 220x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy se schváleným lesním hospodářským plánem (LHP) Staženo: 202x | 26.02.2016

Návrh na prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 196x | 26.02.2016

Návrh na ustanovení do funkce myslivecké stráže Staženo: 210x | 26.02.2016

Návrh ustanovení mysliveckého hospodáře Staženo: 220x | 26.02.2016

Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře Staženo: 213x | 26.02.2016

Písemné vyrozumění o úmyslné těžbě v lese (bez převzaté osnovy) Staženo: 211x | 26.02.2016

Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění holiny na lesním pozemku Staženo: 192x | 26.02.2016

Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí Staženo: 277x | 26.02.2016

Žádost o trvalé (dočasné)* odnětí pozemků plnění funkcí lesa Staženo: 216x | 26.02.2016

Odpady

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR Staženo: 274x | 26.02.2016

Předběžná přihláška - kompostér Staženo: 13997x | 18.03.2019

Přihláška do systému door-to-door (docx) Staženo: 565x | 12.02.2018

Přihláška do systému door-to-door (pdf) Staženo: 569x | 12.02.2018

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem Staženo: 210x | 26.02.2016

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů Staženo: 231x | 26.02.2016

Ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. Staženo: 433x | 26.02.2016

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 354x | 04.10.2018

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) Staženo: 587x | 01.03.2017

Stránka